Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
16.10.2017.

Interni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vremeMINISTARSTVO ODBRANE
REPUBLIKE SRBIJE
 
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
Uprava za ljudske resurse (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
INTERNI  KONKURS
 
 
Za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme, u:
 
Brigadu veze
ekspeditor, VES 21001, 1 izvršilac
ekspeditor, VES 23201, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 21803, 3 izvršioca
radio-relejac, VES 21803, 2 izvršioca
radio-teleprinterist, VES 21801, 1 izvršilac
rukovalac, VES 21803, 1 izvršilac
telefonist-linijaš, VES 21803, 2 izvršioca
tehničar za informatičku podršku, VES 23211, 1 izvršilac
tehničar, VES 22130, 1 izvršilac
 
Bataljon vojne policije specijalne namene „KOBRE“
protivterorista ujedno vozač, VES 21119, 1 izvršilac
protivterorista ujedno pratilac, VES 21119, 1 izvršilac
 
Gardu
vojni policajac ujedno nišandžija, VES 21118, 10 izvršioca
vojni policajac, VES 21118, 3 izvršioca
komandir odeljenja ujedno vođa smene, VES 22401, 1 izvršilac
komandir odeljenja ujedno vozač, VES 22701, 2 izvršioca
komandir odeljenja ujedno rukovalac, VES 22131, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 21101, 10 izvršioca
radio-teleprinterist - šifrer, VES 21813, 1 izvršilac
rukovodilac, VES 21001, 1 izvršilac
saobraćajac, VES 22701, 2 izvršioca
tehničar za informatičku podršku ujedno vozač, VES 23211, 1 izvršilac
 
1. brigadu KoV
komandir odeljenja ujedno operator, VES 21213, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 21001, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 21101, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 21103, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 21115, 1 izvršilac
komandir tenka, VES 21401, 3 izvršioca
rukovalac TZI ujedno vozač, VES 22116, 1 izvršilac
 
2. brigadu KoV
zamenik komandira b/v, VES 21401, 2 izvršioca
komandir odeljenja, VES 21103, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 21107, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 21115, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 21204, 1 izvršilac
tehničar, VES 22132, 2 izvršioca
upravnik intendantskog servisa, VES 22401, 1 izvršilac
 
3. brigadu KoV
zamenik komandira b/v, VES 21401, 2 izvršioca
komandir odeljenja, VES 21701, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 21749, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 21751, 1 izvršilac
medicinski tehničar - laborant, VES 22509, 1 izvršilac
pionir - pirotehničar, VES 21701, 2 izvršioca
 
4. brigadu KoV
komandir odeljenja, VES 21103, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 21101, 3 izvršioca
komandir tenka, VES 21401, 1 izvršilac
zamenik komandira b/v, VES 21401, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 21115, 1 izvršilac
zamenik komandira b/v, VES 21401, 3 izvršioca
komandir odeljenja - operator, VES 21213, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 22701, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 21751, 1 izvršilac
 
Specijalnu brigadu
vodič službenih pasa - protivterorista, VES 21119, 1 izvršilac
vozač ujedno padobranac, VES 21135, 3 izvršioca
diverzant ujedno vozač, VES 21133, 1 izvršilac
diverzant ujedno padobranac, VES 21135, 1 izvršilac
diverzant, VES 21133, 1 izvršilac
zamenik komandira - protivterorista, VES 21119, 1 izvršilac
nišandžija ujedno padobranac, VES 21135, 1 izvršilac
padobranac, VES 21135, 4 izvršioca
protivterorista - vozač, VES 21119, 1 izvršilac
protivterorista - padobranac, VES 21119, 1 izvršilac
protivterorista, VES 21119, 1 izvršilac
rečni diverzant - protivterorista, VES 21134, 1 izvršilac
rukovalac VBM - rečni diverzant, VES 21134, 1 izvršilac
rukovalac, VES 22401, 1 izvršilac
snajperist - diverzant, VES 21133, 1 izvršilac
snajperist - protivterorista, VES 21119, 1 izvršilac
snajperist ujedno padobranac, VES 21135, 1 izvršilac
 
Mešovitu artiljerijsku brigadu
komandir odeljenja, VES 21217, 2 izvršioca
komandir odeljenja, VES 21238, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 21803, 1 izvršilac
računač, VES 21209, 1 izvršilac
 
Rečnu flotilu
protivdiverzantski ronilac, VES 21682, 1 izvršilac
komandir odeljenja, VES 21701, 1 izvršilac
 
3. bataljon vojne policije
Vojni policajac, VES 21118, 1 izvršilac
 
5. bataljon vojne policije
Vojni policajac, VES 21118, 1 izvršilac
 
21. bataljon veze
Radio-relejac ujedno vozač, VES 21803, 1 izvršilac
 
204. vazduhoplovnu brigadu
radio-relejac, VES 21803, 1 izvršilac
tehničar za avion i motor, VES 22203, 4 izvršioca
tehničar za vazduhoplovno naoružanje, VES 22201, 3 izvršioca
tehničar za elektro opremu, VES 22205, 2 izvršioca
tehničar za radio-radarsku opremu, VES 22209, 2 izvršioca
 
98. vazduhoplovnu brigadu
radio-relejac, VES 21803, 1 izvršilac
 
250. vazduhoplovnu brigadu za PVD
operater, VES 21331, 2 izvršioca
operator sistema ujedno vozač, VES 21310, 1 izvršilac
poslužilac ujedno tehničar, VES 21332, 1 izvršilac
tehničar za radio uređaje, VES 22130, 1 izvršilac
 
126. brigada VOJIN
operator za obradu podataka, VES 23802, 1 izvršilac
poslužilac ZRNS, VES 21822, 1 izvršilac
radio-relejac, VES 21803, 1 izvršilac
telefonista - linijaš, VES 21819, 2 izvršioca
tehničar za računare ujedno vozač, VES 23802, 1 izvršilac
tehničar za računare, VES 23802, 2 izvršioca
tehničar, VES 22130, 1 izvršilac
 
Komandni bataljon Komande za obuku
komandir odeljenja, VES 21101, 1 izvršilac
 
1. centar za obuku
komandir odeljenja, VES 21101, 2 izvršioca
3. centar za obuku
komandir odeljenja, VES 21101, 1 izvršilac
medicinski tehničar, VES 22503, 1 izvršilac
 
Centar za obuku KoV
komandir odeljenja ujedno instruktor, VES 21401, 1 izvršilac
 
Centar za obuku veze i informatike
teleprinterist, VES 21803, 1 izvršilac
 
Centar za obuku i usavršavanje podoficira
rukovalac, VES 21001, 1 izvršilac
 
Komanda za razvoj Beogradske brigade
medicinski tehničar, VES 22503, 1 izvršilac
 
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkurs mogu učestvovati lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
 
a) OPŠTI USLOVI
 
da je punoletan;
da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije;
da ima propisano obrazovanje – srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine;
da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
da nije stariji od 35 godina života;
da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
da je odslužio vojni rok sa oružjem;
 
b) POSEBNI USLOVI
 
da je podoficir na određeno vreme;
da je osposobljen za obavljanje odgovarajuće vojno evidencione specijalnosti;
da u tokom službe nije negativno ocenjeno i da ima prosek službenih ocena najmanje &39;&39;ističe se&39;&39;;
da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona-diviziona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;
kandidati koji konkurišu za formacijska mesta pod rednim brojem 10, 15, 21, 28, 52, 53, 59, 76, 84 i 91 (za vozače) da ima dozvolu za upravljanje motornim vozilom za &39;&39;C&39;&39; kategoriju.

NAČIN KONKURISANjA
 
Prijavu na konkurs kandidat podnosi u matičnu jedinicu - ustanovu, koja je u obavezi da prijavu zavede sa danom podnošenja. U prijavi, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu i kontakt telefon, kandidat navodi jedinicu, broj i naziv formacijskog mesta za koje konkuriše. Ukoliko kandidat želi da se prijavi za više formacijskih mesta, u prijavi ih navodi redosledom po prioritetu želja.
 
Uz prijavu kandidat prilaže sledeća dokumenta:
potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno potpisana izjava);
popunjen i overen obrazac i saglasnost za vršenje potpune bezbednosne provere (isti tražiti u komandi jedinice-ustanove u kojoj se nalaze na službi).
 
Komande jedinica-ustanova, uz prijavu kandidata, pribavljaju i prilažu sledeća dokumenta iz dosijea personalnih podataka (DPP-2) kandidata:
uverenje o državljanstvu;
izvod iz matične knjige rođenih;
diplomu o stečenom obrazovanju;
potvrdu nadležnog starešine o periodu obavljanja dužnosti podoficira na određeno vreme, u kom rodu, odnosno službi;
potvrdu nadležnog starešine da li je negativno ocenjivan i prosek službenih ocena u toku službe;
preporuku starešine na položaju komandanta bataljona-diviziona, njemu ravnom ili višem položaju;
kopija vozačke dozvole za lica koja konkurišu na formacijsko mesto vozača (ujedno vozača);
 
Prijave kandidata sa neophodnom dokumentacijom komande jedinica-ustanova službenom poštom dostavljaju Upravi za ljudske resurse (J-1) GŠ VS, pojedinačno u zatvorenoj koverti sa naznakom "Za konkursnu komisiju po internom konkursu".
 
Rok za podnošenje prijava za prijem na službu je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.
 
Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene zaključkom.
 
IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKIH MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija, koju formira nadležni starešina, među kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto na koje su konkurisali.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na testiranje psiholoških kapaciteta i proveru fizičkih sposobnosti.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri-proceni isključuje upućivanje na dalje provere-procene.
 
Radi vršenja psihološke procene, kandidati za popunu formacijskih mesta biće upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu (u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu), prema rasporedu koji će izraditi i sa kojima će ih upoznati predsednik konkursne komisije.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
provera fizičke sposobnosti - do 30 bodova (proizvod konačne ocene i broja 6);
psihološka procena kandidata - do 30 bodova (proizvod ocene i broja 6);
razgovor sa kandidatima - do 40 bodova (proizvod konačne ocene  i broja 8);
 
Kandidati, koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor, biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate biće izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsku Srbije.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičke sposobnosti, psihološke procene i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti, kandidati sa sobom obavezno nose i ličnu kartu ili vojnu legitimaciju.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova, radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane, snose kandidati koji su se prijavili za popunu formacijskoh mesta oficira.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na RAMKO adresi Uprave za ljudske resurse (J-1) GŠ VS, www.uljr.vs ili na lokal 290-332.