Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
16.10.2017.

Izašao je novi broj „ODBRANE“Voj­ska ni­je sa­mo obič­no rad­no vre­me, stva­ra­nje uslo­va za eg­zi­sten­ci­ju po­ro­di­ce. Voj­ska je na­čin ži­vo­ta, na­čin raz­mi­šlja­nja, ka­že u intervjuu  „Od­bra­ni” ko­man­dant Pr­ve bri­ga­de Kop­ne­ne voj­ske bri­gad­ni ge­ne­ral Želj­ko Pe­tro­vić. Po­sve­će­nost, od­go­vor­nost sva­ko­ga pred sa­mim so­bom i je­di­ni­com, smatra on, su­šti­na su voj­nič­kog po­zi­va i za­lo­ga uspe­ha. 
 
Pi­lo­ti Rat­nog va­zdu­ho­plov­stva i pr­o­tiv­va­zdu­ho­plov­ne od­bra­ne Voj­ske Sr­bi­je i Va­zdu­šno-ko­smič­kih sna­ga Oru­ža­nih sna­ga Ru­ske Fe­de­ra­ci­je uspe­šno su okon­ča­li tre­ću za­jed­nič­ku ak­tiv­nost – „Brat­stvo avi­ja­ti­ča­ra Ru­si­je i Sr­bi­je”, na Ae­ro­dro­mu „Li­peck-2” u isto­i­me­nom gra­du, oko 500 ki­lo­me­ta­ra ju­go­i­stoč­no od Mo­skve. Po­sle 75 po­le­ta­nja, 91 ča­sa i 10 mi­nu­ta pro­ve­de­nih u va­zdu­hu, 123.400 ki­lo­gra­ma utro­še­nog ke­ro­zi­na i ukup­no 1.096 ko­ma­da mu­ni­ci­je, ra­ke­ta i avio-bom­bi is­pa­lje­nih i ba­če­nih na ci­lje­ve na ze­mlji, zaključili su da je za­jed­nič­ka let­no-tak­tič­ka ve­žba „BARS 2017” u pot­pu­no­sti is­pu­ni­la cilj.
           
INTERVJU – Brigadni general Željko Petrović, komandant Prve brigade: VOJSKA JE NAČIN ŽIVOTA
           
TEMA – Katalonski referendum: KORIDA SA NEIZVESNIM ISHODOM
           
ODBRANA – Letno-taktička vežba „BARS 2017”: RAĐANjE TRADICIJE
 
Obuka rezervista na strelištu „Krivul“ kod Zaječara: NA NjIH SE MOŽE RAČUNATI
           
FELjTON – Novosadske kasarne (4): komanda i oficirski dom
           
KONKURSI
 
SPECIJALNI PRILOG – KATALOG IZDANjA MC „ODBRANA” 2017/2018.
 
„ODBRANU“ možete kupiti na kioscima „ŠTAMPE“ i „FUTURE PLUS“, u „VOJNOJ KNjIZI“ u Vasinoj ulici 22, u Beogradu, po ceni od 100 dinara, a digitalno izdanje na portalu www.novinarnica.net.