Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
27.06.2017.

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju upotrebljavanog ulja i upotrebljavanog antifriza iz jedinica VSVP 5033 Niš
oglašava
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju upotrebljavanog ulja i upotrebljavanog antifriza  iz jedinica VS
 
Uslovi za sprovođenje nadmetanja biće definisani u tenderskoj dokumentaciji, koju će učesnici nadmetanja preuzeti, po sopstvenom zahtevu i bez nadoknade.
 
Na pisanom javnom nadmetanju mogu učestvovati pravna lica koja imaju važeće registracije i dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje ili tretman upotrebljavanog ulja (Partija 1) i upotrebljavanog antifriza (Partija 2), u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ili angažuju jednog ili više podizvođača koji poseduju navedene registracije i dozvole. Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili dve partije.
 
Za preuzimanje tenderske dokumentacije za nadmetanje, potrebno je dostaviti pisani zahtev za učešće, koje predati lično ili poštom u VP 5033 Niš, ulica Bulevar Nikole Tesle, bb. u periodu od 05.07.2017. godine do 25.07.2017.godine, u kom roku se tenderska dokumentacija može i preuzeti.     
U razmatranje će se uzeti samo koverte sa pisanim ponudama koje se prime u VP 5033 Niš (lično ili poštom) najkasnije do 10,30 časova 01.08.2017.godine     

Otvaranje koverti sa pisanim ponudama biće realizovano dana 01.08.2017.godine u 11,00 časova u VP 5033 Niš,  ulica Bulevar Nikole Tesle, bb.
Rok za dostavljanje obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača je 08.08.2017. godine.

Lica koja upute zahtev za preuzimanje tenderske dokumentacije mogu u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
 
Kontakt telefoni: 018/508-815, 508-536, faks: 508-591.