Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
16.06.2017.

Javni konkurs za upis lica iz građanstvau prvu godinu osnovnih strukovnih studija Strukovna medicinska sestra u školskoj 2017/18. godiniMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET
VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE


r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
 
za upis lica iz građanstvau prvu godinu osnovnih strukovnih studija Strukovna medicinska sestra u školskoj 2017/18. godini
 
Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu upisuje u prvu godinu osnovnih strukovnih studija Strukovna medicinska sestra 10 samofinansirajućih studenata (studije u trajanju od tri godine i nose 180 ESPB).

USLO­VI KON­KUR­SA:
U prvu godinu osnovnih strukovnih studija Strukovna medicinska sestra može da se upiše lice koje ima državljanstvo Republike Srbije, odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i ako je zdravstveno sposobno za studije. Pod odgovarajućim srednjim obrazovanjem za studije medicine smatraju se gimnazijaili sred­nja ško­la medicinskog usmerenja.

NA­ČIN KON­KU­RI­SA­NjA I PO­STU­PAK SPRO­VO­ĐE­NjA KON­KU­R­SA:
Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:
1. Svedočanstvo za sve razrede predhodno završene škole;
2. Diplomu o završenom srednjem obrazovanju;
3. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 3,000 dinara (na tekući račun 840-742313843-22, model 97, sa pozivom na broj 506013382514);
4. Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci);
5. Uverenje o dr­ža­vljan­stvu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je (ne starije od šest meseci);
6. Lekarsko uverenje - ne starije od šest meseci (uverenje se izdaje u svakom domu zdravlja ili u Studentskoj poliklinici Krunska 57, Beograd);
7. Prijavu na konkurs (dobija se u Sektretarijatu Fakulteta).
Fotokopije predatih dokumenata se ne vraćaju.

SE­LEK­CI­JA KAN­DI­DA­TA:
Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.
Kandidat za upis osnovne strukovne studije Strukovna medicinska sestra može osvojiti najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu, i to:
1)    1,  pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.
2)    2,  Prijemni ispit se polaže iz predmeta Zdravstvena nega. Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova. Kandidat je položio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu osvpji najmanje 31 bod iz predmeta Zdravstena nega.
U slučaju jednakog broja ostvarenih bodova prednost ima kandidat sa većim brojem bodova sa prijemnog ispita.
Državljani Republike Srbije koji su predhodno obrazovanje završili u inostranstvu prilikom prijavljivanja na Konkurs podnose diplomu nostrifikovanu u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i svedočanstva stečena u inostranstvu.

KONKURSNI ROKOVI:
Prijavljivanje kandidata – 20, 21, 22. i 23. juna 2017.g. od 9,00-13,00 časova.
Lista prijavljenih kandidata - 24. juna 2017.g. u 12,00 časova.
Primedbe na listu sa brojem bodova iz srednje škole - Komisiji za upis studenata 26. juna 2017. od 12,00-14,00 časova. Nakon ovog roka lista se smatra konačnom. Konačna lista prijavljenih kandidata 27. juna 2017.g. u 9,00 časova.
Prijemni ispit - 05. jula 2017.g. u 12,00 časova.

NA­ČIN I RO­KO­VI ZA POD­NO­ŠE­NjE ŽAL­BE NA UTVR­ĐE­NI RE­DO­SLED:
Učesnik konkursa koji smatra da su njegova prava povređena može podneti prigovor dekanu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu, u roku od dva dana od dana objavljivanja preliminarne rang-liste.
Po prigovoru učesnika konkursa, dekan donosi rešenje u roku od dva dana od dana prijema prigovora.
Nakon odlučivanja po prigovoru, objavljuje se konačna rang-listu svih kandidata.
Konačna rang-lista objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu.
 
Školarina za godinu studija iznosi 90.000,00 dinara.
Školarina za svaku školsku godinu se može uplaćivati u pet jednakih rata.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
1. Overene fotokopije dokumenata srednje škole i originalna dokumenta na uvid;
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Uverenje o državljanstvu RepublikeSrbije;
4. Lekarsko uverenje;
5. Dve fotografije za indeks.

Osta­la oba­ve­šte­nja u ve­zi sa kon­kur­som mo­gu se do­bi­ti na te­le­fo­ne 011/3608-129, 011/3608-134 ili 011/3608-661, ili na­ći na in­ter­net adre­sa­ma http://www.mfvma.mod.gov.rs ili pre­ko elek­tron­ske po­šte medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs.