Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
03.05.2017.

Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u Tehnički remontni zavod NH „Đurđe Dimitrijević-Đura“ KragujevacMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE
UPRAVA ZA KADROVE
 
raspisuje
 
JAVNI KONKURS
 
Za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije
u radni odnos na neodređeno vreme
 
radi popune radnih mesta u
 
I  Naziv ustanove Ministarstva odbrane u kojoj se vrši popuna radnih mesta:
 
Tehnički remontni zavod  NH „Đurđe Dimitrijević-Đura“  Kragujevac, Uprave za odbrambene tehnologije Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane Republike Srbije
 
Radna mesta koja se popunjavaju:
 
1.   samostalni tehnolog, S2S,  1 (jedan) izvršilac,
2.   konstruktor, S2S,  1 (jedan) izvršilac
 
Opšti uslovi:
 
- da su kandidati državljani Republike Srbije,
- da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,
- da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu,
- da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz
  radnog odnosa,
- da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci,
- da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.  
 
Posebni uslovi:
 
Za radno mesto pod red. br. 1 :
- potrebno je da kandidat ima stečeno zvanje - diplomirani mašinski inženjer (VII stepen) ili master inženjer mašinstva,  
-  radno iskustvo od najmanje 2 godine u struci
 
Za radno mesto pod red. br. 2 :
- potrebno je da kandidat ima stečeno zvanje - diplomirani mašinski inženjer (VII stepen) ili master inženjer mašinstva,  
- poznavanje CAD računarskih programa za “3D“ konstruisanje
 
 
II Zajedničko za oba radna mesta:
 
Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani tačkom 4. Odluke o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije a koji obuhvataju prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja (60% od ukupnog broja bodova) i psihološku procenu kandidata (40% od ukupnog broja bodova).
Sa kandidatima koji uđu u najuži izbor, konkursna komisija obaviće razgovor koji se neće bodovati.
 
Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta, kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili putem mail-a  na e-mail adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju na ovoj fazi izbornog postupka, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku. Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na radnim mestima na koja su konkurisali.
 
Mesto rada: Kragujevac.
 
III Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: 15 (petnaest) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u „Službenom glasniku RS“, na web stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije, u dnevnom listu „Politika“ i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
 
IV Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:  Panić Borivoje, načelnik Odeljenja za ljudske resurse u TRZ Kragujevac, tel. 034/335-095.
 
V Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:
 
Poštom na adresu Tehnički remontni zavod NH „Đurđe Dimitrijević-Đura“  Kragujevac, 34000 Kragujevac. sa naznakom „za javni konkurs“. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Tehničkog remontnog zavoda  NH „Đurđe Dimitrijević-Đura“  Kragujevac.
 
VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontak telefon, mail adresa, redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
 
Za radno mesto pod rednim brojem 1. – orginal ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac - ne starije od šest meseci); orginal ili overene fotokopije isprava kojima se dokazuje radno iskustvo (rešenja, potvrde poslodavca i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Za radno mesto pod rednim brojem 2. – orginal ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac - ne starije od šest meseci); orginal ili overena fotokopija dokaza o poznavanju CAD računarskih programa za “3D“ konstruisanje; uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Svi dokazi se prilažu u orginalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili od strane javnog beležnika.
 
Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom.
 
Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih na vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.
 
Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje 6 meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu bez otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti u Odeljenju za ljudske resurse TRZ Kragujevac ili klikom na link (klikni ovde). Potpisanu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih;  uverenje iz suda i MUP-a  da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.