Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
06.12.2016.

Konkurs za Novinarsku nagradu „Ivan Marković” za 2016. godinuMe­di­ja cen­tar „Od­bra­na” do­de­lju­je No­vi­nar­sku na­gra­du „Ivan Mar­ko­vić” za naj­bo­lje medij­sko iz­ve­šta­va­nje o ak­tiv­no­sti­ma Mi­ni­star­stva od­bra­ne i Voj­ske Sr­bi­je. Cilj nagrade je­ste pod­sti­ca­nje no­vi­na­ra ko­ji pra­te ak­tiv­no­sti Mi­ni­star­stva od­bra­ne i Voj­ske Sr­bi­je na kva­li­tet­no iz­ve­šta­va­nje u do­ma­ćim pi­sa­nim i elek­tron­skim me­di­ji­ma, afirmaci­ja i jav­na ve­ri­fi­ka­ci­ja nji­ho­vog stva­ra­la­štva, kao i se­ća­nje na Iva­na Markovića, jed­nog od naj­da­ro­vi­ti­jih voj­nih no­vi­na­ra i ured­ni­ka u li­stu „Voj­ska”, ko­ji je 2003. iz­ne­na­da pre­mi­nuo u 43. go­di­ni.
 
O do­de­li No­vi­nar­ske na­gra­de „Ivan Mar­ko­vić”, po po­seb­nom Pra­vil­ni­ku, od­lu­ču­je ži­ri od pet čla­no­va.
 
Na­gra­da se do­de­lju­je u vi­du pla­ke­te i uru­ču­je na sve­ča­no­sti po­vo­dom Da­na Me­di­ja cen­tra „Od­bra­na” – 24. ja­nu­a­ra.
 
Pra­vo uče­šća na kon­kur­su ima­ju svi pro­fe­si­o­nal­ni no­vi­na­ri ko­ji ra­de za me­di­je na terito­ri­ji Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, bez ob­zi­ra na nji­hov for­mal­ni sta­tus.
 
Za no­vi­nar­sku na­gra­du ne mo­gu kon­ku­ri­sa­ti no­vi­na­ri za­po­sle­ni u Me­di­ja cen­tru „Odbrana” i Upra­vi za od­no­se sa jav­no­šću Mi­ni­star­stva od­bra­ne i pri­lo­zi ob­ja­vlje­ni u ma­ga­zi­nu „Od­bra­na”.
 
PRO­PO­ZI­CI­JE
1. Sva­ki uče­snik na kon­kur­su mo­že do­sta­vi­ti je­dan ori­gi­nal­ni rad.
2. U slu­ča­ju da je kan­di­da­tu­ra iz­raz tim­skog ra­da, mo­že da uklju­či naj­vi­še pet oso­ba.
3. Na kon­kurs se ša­lju pri­lo­zi (in­ter­vjui, član­ci, ko­men­ta­ri, re­por­ta­že, ra­dio i TV emi­si­je) o ak­tiv­no­sti­ma Mi­ni­star­stva od­bra­ne i Voj­sci Sr­bi­je ko­ji su štam­pa­ni ili emi­to­va­ni u sred­stvi­ma jav­nog in­for­mi­sa­nja Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u pe­ri­o­du od 1. ja­nu­a­ra do 31. de­cem­bra 2016. go­di­ne.
4. Do­sta­vlje­ni ma­te­ri­ja­li ne vra­ća­ju se uče­sni­ci­ma kon­kur­sa.
5. Pri­ja­ve s ori­gi­nal­nim štam­pa­nim tek­stom, iseč­ci­ma ili fo­to­ko­pi­ja­ma na­pi­sa, ton­skim i vi­deo za­pi­si­ma do­sta­vlja­ju se do 31. de­cem­bra 2016, lič­no ili pre­po­ru­če­nom po­šilj­kom na adre­su: Me­di­ja cen­tar „Od­bra­na”, Bra­će Ju­go­vi­ća 19, 11000, Be­o­grad s nazna­kom – Za Kon­kurs za No­vi­nar­sku na­gra­du „Ivan Mar­ko­vić”.
6. Pri­ja­ve pri­sti­gle po­sle tog ro­ka ži­ri ne­će raz­ma­tra­ti.
7. Za pri­ja­vu kan­di­da­ta iz štam­pa­nih me­di­ja va­žno je da se na fo­to­ko­pi­ji ili skenira­nom tek­stu ja­sno vi­di lo­go no­vi­ne, pot­pis au­to­ra i da­tum ob­ja­vlji­va­nja. Televizij­ski no­vi­na­ri tre­ba da do­sta­ve stan­dard­nu VHS ka­se­tu ili DVD sa ma­te­ri­ja­lom za kon­kurs. Ra­dio-no­vi­na­ri pri­lo­ge do­sta­vlja­ju na au­dio-ka­se­ti ili CD u MP3 for­ma­tu. Pri­log ob­ja­vljen na in­ter­ne­tu tre­ba do­sta­vi­ti na DVD u HTML for­ma­tu. Ta­ko­đe, tre­ba do­sta­vi­ti i in­ter­net adre­su na ko­joj se mo­že po­gle­da­ti ma­te­ri­jal na­me­njen za kon­kurs. Ka­se­te, DVD i CD tre­ba da bu­du ja­sno obe­le­že­ni, s ime­nom i pre­zi­me­nom kan­di­da­ta i nazna­kom du­ži­ne tra­ja­nja pri­lo­ga.
8. Uz pri­ja­ve je po­treb­no do­sta­vi­ti krat­ku bi­o­gra­fi­ju au­to­ra pri­lo­ga, po­tvr­du o statu­su au­to­ra u me­di­ji­ma u ko­ji­ma su ob­ja­vlje­ni pri­lo­zi (po­tvr­da o rad­nom sta­tu­su ili ho­no­rar­nom an­ga­žma­nu), adre­su, te­le­fon i i-mejl au­to­ra.
9. Ži­ri će raz­ma­tra­ti kan­di­da­tu­re na osno­vu kva­li­te­ta me­dij­skog iz­ve­šta­va­nja o Mi­ni­star­stvu od­bra­ne i Voj­sci Sr­bi­je, a pri­li­kom od­lu­či­va­nja u ob­zir će uzi­ma­ti i opšte no­vi­nar­ske kri­te­ri­ju­me, is­tra­ži­vač­ki rad, stil pi­sa­nja, uti­caj, jav­nu ko­rist, origi­nal­nost i kre­a­tiv­nost.
10. Ži­ri za­dr­ža­va pra­vo da od­bi­je uče­šće na kon­kur­su uko­li­ko bu­de sma­trao da dostavlje­ni ma­te­ri­jal ni­je u skla­du s pro­po­zi­ci­ja­ma.
11. Me­di­ja cen­tar „Od­bra­na” za­dr­ža­va pra­vo da naj­u­spe­šni­je pri­lo­ge na kon­kur­su obja­vi u ma­ga­zi­nu „Od­bra­na” i na in­ter­net pre­zen­ta­ci­ja­ma Mi­ni­star­stva od­bra­ne i Vojske Sr­bi­je, te da sav do­sta­vlje­ni ma­te­ri­jal ko­ri­sti ra­di da­ljeg pro­mo­vi­sa­nja Voj­ske Sr­bi­je i No­vi­nar­ske na­gra­de.
12. Pri­ja­va za kon­kurs bi­će do­stup­na na veb-saj­tu Me­di­ja cen­tra „Od­bra­na” www.odbra­na.mo­d.go­v.rs­
 
Sve osta­le in­for­ma­ci­je o kon­kur­su i uslo­vi­ma pri­ja­ve mo­gu se do­bi­ti te­le­fo­nom na broj 011/3241-257 ili elek­tron­skom po­štom na adre­si:
odbra­na@mod.go­v.rs­.