Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
16.09.2016.

Javni konkurs za izbor/reizbor u zvanje nastavnika na Vojnoj akademiji UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
VOJNA AKADEMIJA
 
Raspisuje
 
JAVNI KONKURS ZA IZBOR/REIZBOR U ZVANjE NASTAVNIKA U POLjU DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA

 
A) POLjE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA
 
I Izbor u zvanje nastavnika
1. jednog nastavnika za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika  u zvanje vanrednog profesora.
II Rezbor u zvanje nastavnika
1. jednog nastavnika za užu naučnu oblast Strategija  u zvanje vanrednog profesora.
 
 
B) POLjE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA
 
I Izbor u zvanje nastavnika
     1. jednog nastavnika za užu naučnu oblast Raketni sistemi  u zvanje docenta.
 
II Reizbor u zvanje nastavnika
jednog nastavnika za užu naučnu oblast Sistemi naoružanja  u zvanje vanrednog profesora,
jednog nastavnika za užu naučnu oblast Motorna vozila i motori  u zvanje vanrednog profesora i
3.  jednog nastavnika za užu naučnu oblast Telekomunikacije  u zvanje vanrednog profesora.
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA
da kandidat poseduje naučni  stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira;
da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi;
da je kandidat profesionalno vojno lice za konkurs pod brojem B I1, B II1 i B II2  vojni službenik za konkurs pod brojem A I1 i A II1 i lice u penziji kojem je odlukom Senata 1/19 Univerziteta odbrane omogućen izbor u zvanje nastavnika, za konkurs pod brojem. B II3).
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA
A) POLjE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA
 
Za izbor/reizbor u zvanje vanrednog profesora:
Prosečna ocena sa studija najmanje (8);
Najmanje trogodišnje pedagoško iskustvo u zvanju asistenta i da nije ocenjen od strane kadeta odnosno studenata ocenom nižom od ocene „dobar“ više od dva puta u proteklom trogodišnjem periodu i
Pozitivna ocena sa pristupnog predavanja, ukoliko nema prethodno trogodišnje pedagoško iskustvo u zvanju asistenta;
Najmanje jedan rad ranga M23, M24 ili M51. Radovi ranga M51 mogu se zameniti radovima ranga M52;
Najmanje dva izlaganja na naučnim skupovima (M31, M33, M61, M63) i
Ostvarene aktivnosti najmanje u dva elementa iz Tabele elemenata doprinosa nastavnika akademskoj i široj zajednici (Tabela 1. kao prilog Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane u Beogradu – „Službeni vojni list“, broj 7/12, 12/13 i 25/13) – osim ako se prvi put bira u nastavničko zvanje.
 
B) POLjE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA
Za izbor/reizbor u zvanje docenta:
Prosečna ocena sa studija najmanje (8);
Najmanje trogodišnje pedagoško iskustvo u zvanju asistenta i da nije ocenjen od strane kadeta odnosno studenata ocenom lošijom od ocene „dobar“ više od dva puta u proteklom trogodišnjem periodu i
Pozitivna ocena sa pristupnog predavanja, ukoliko nema prethodno trogodišnje pedagoško iskustvo u zvanju asistenta;
Najmanje jedan rad ranga M21, M22 ili M23 i najmanje jedan rad ranga M51, M52 ili M53.
Najmanje dva izlaganja na naučnim skupovima (M31, M33, M61, M63) i
Ostvarene aktivnosti najmanje u dva elementa iz Tabele elemenata doprinosa nastavnika akademskoj i široj zajednici (Tabela 1. kao prilog Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane u Beogradu – „Službeni vojni list“, 7/12, 12/13 i 25/13) – osim ako se prvi put bira u zvanje.
Za izbor/reizbor u zvanje vanrednog profesora:
Da kandidat posle izbora u zvanje docenta nije ocenjen od strane kadeta odnosno studenata ocenom nižom od ocene „dobar“ više od dva puta u proteklom petogodišnjem periodu;
Najmanje četiri rada sa SCI liste ranga M21, M22 ili M23, od kojih se jedan može zameniti ostvarenjem kategorije M80 ili M90 ili radom ranga M51 ili M52, od toga najmanje dva rada odnosno ostvarenja od poslednjeg izbora;   
Originalno stručno ostvarenje (projekat, studija, patent, originalni metod) odnosno rukovođenje ili učešće u naučnim projektima;
Objavljen udžbenik, monografija, praktikum ili zbirka zadataka   iz oblasti za koju se bira ili multimedijalni sadržaji sa recenzijom namenjeni kadetima odnosno studentima;
Najmanje pet radova saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima (M31, M33, M61, M63), od kojih najmanje dva od  poslednjeg izbora.
Mentorstvo najmanje u dva završna rada i  
Ostvarene aktivnosti najmanje u tri elementa iz Tabele elemenata doprinosa nastavnika akademskoj i široj zajednici (Tabela 1. kao prilog Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane u Beogradu – „Službeni vojni list“, 7/12, 12/13 i 25/13).
 
Napomena vezana za ponovni izbor u zvanja nastavnika:
Na osnovu člana 9. stav 2. Kriterijuma za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane u Beogradu, uslovi za reizbor su identični sa uslovima za izbor u postojeće zvanje vanrednog profesora, s tim da su ti uslovi postignuti od izbora u zvanje u koje se ponovo bira.
Shodno članu 12. Kriterijuma za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane u Beogradu, nastavnici koji su na dan stupanja na snagu ovih kriterijuma u zvanju docenta ili vanrednog profesora u polju tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih i društveno-humanističkih nauka, ispunjavaju uslove za ponovni izbor (reizbor) u isto zvanje.
 
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
 
Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:
biografske podatke i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa, sistematizovane prema glavama II, III, IV, V i VI u Obrascu – Izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor/reizbor u zvanje nastavnika, a prema Uputstvu za pripremu dokumentacije koja se predaje prilikom konkurisanja za izbore/reizbore u zvanja nastavnika Univerziteta odbrane (Obrazac Izveštaja i Uputstvo preuzeti sa internet adrese www.uo.mod.gov.rs ili u sekretarijatu Vojne akademije);
bibliografiju objavljenih naučnih i stručnih radova sa kopijama primeraka naučnih radova i drugih publikacija;
saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu na Vojnoj akademiji (samo za kandidate van Vojne akademije odnosno Univerziteta odbrane u Beogradu);
uverenje nadležnog organa MUP o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje Univerzitet ili visokoškolska jedinica ili primanja mita u obavljanju poslova visokoškolske ustanove.
 
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijave na konkurs za izbor u zvanje nastavnika podnose se na adresu Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje nastavnika“. U prijavi obavezno navesti adresu i telefon.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatu.
Konkurs je otvoren do 15. 10. 2016. godine.
 
VAŽNA NAPOMENA
 
Kandidati koji budu izabrani u zvanja nastavnika neće biti postavljani na formacijska mesta nastavnika u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze nastavnika ostvarivati sa formacijskog mesta na kom su već postavljeni, a u skladu sa članom 73. stav 4-6 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007-aut. tum., 97/2008, 44/2010, 93/2012,  89/2013, 99/2014, 45/2015-aut. tum. i 68/2015).