Министарство одбране Републике Србије
 

Који су услови и поступак одлагања обавезе служења војног рока по пријему позива за служење војног рока?Одговор:
Чланом 39. став 1. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС“ број 88/09), прописано је да се служење војног рока одлаже регруту: који у складу са законом којим се уређује заштита чланова породице лица на обавезној војној служби стекне својство храниоца породице (док те околности трају); члану домаћинства, ако се други члан тог домаћинства већ налази на служењу војног рока (док тај члан не одслужи војни рок); ако би услед смрти или тешке болести у породици (супружник, деца рођена у браку, ванбрачној заједници, усвојена или узета на издржавање, и сродници у правој линији под условом да живе у заједничком домаћинству), или услед елементарне непогоде породица регрута била доведена у тежак материјални положај његовим упућивањем на служење војног рока (док ти разлози постоје); који је засновао радни однос у својству приправника (до завршетка приправничког стажа); који је примљен у радни однос на неодређено време, а због упућивања на служење војног рока не би био у могућности да се јави на рад у време које му је одређено, као и регруту који је у радном односу на одређено време, а има доказ да ће после истека одређеног времена бити примљен у радни однос на неодређено време, а најдуже до годину дана; који у породичном домаћинству нема другог члана способног за привређивање, а неопходно је да обави неодложне пољопривредне радове и који се из иностранства вратио у земљу ради служења војног рока, а није у могућности да породицу збрине до дана упућивања у Војску Србије. 

Регрут из става 1. овог члана подноси захтев територијалном органу код којег се води у евиденцији у року од осам дана од дана пријема позива за упућивање на служење војног рока. Регрут који борави у иностранству захтев територијалном органу може доставити и преко дипломатско - конзуларног представништва Републике Србије. 

Регруту из става 1. овог члана служење војног рока одлаже се најкасније до краја септембра календарске године у којој навршава 27 година.

На основу члана 40. став 1. Закона о војној, радној и материјалној обавези, по захтеву надлежног министарства служење војног рока одлаже се регруту: научном раднику истраживачу, који ради на научноистраживачким и развојним пројектима од посебног значаја за Републику Србију; врхунском спортисти и члану репрезентације Републике Србије, због учешћа на светским и европским такмичењима и олимпијским играма и уметнику ради учешћа на манифестацијама од значаја за Републику Србију. 

Служење војног рока одлаже се регруту из става 1. овог члана до годину дана, а најкасније до краја септембра календарске године у којој навршава 27 година. 

Регрут ове категорије доставља надлежном министарству захтев за одлагање служења војног рока у року од 8 дана од дана пријема позива за служење војног рока. 

Надлежно министарство подноси захтев организационој јединици Министарства одбране надлежној за послове војне обавезе у року од 15 дана од дана пријема позива регруту-научном раднику истражувачу, регруту-врхунском спортисти и регруту-уметнику.