Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за одбрамбене технологијеУправа за одбрамбене технологије обавља послове који се односе на: планирање и организовање задатака научно-истраживачког рада одбрамбених технологија, развојних пројеката средстава НВО, развоја капацитета за истраживање НВО, производњу средстава НВО и система одржавања; планира, организује и прати реализацију  одржавања и ремонта, ревизије и контролне прегледе средстава НВО, развој технологија за производњу и одржавање средстава НВО; планира и организује развој, производњу и одржавање резервних делова потребних за одржавање средстава НВО; планира и организује систем стандардизације, кодификације и метрологије средстава НВО, капацитете - ресурсе за систем стандардизације, кодификације и метрологије средстава НВО.

Управи за одбрамбене технологије потчињене су следеће војне установе и јединице:

-   Дирекција за стандардизацију, кодификацију и метрологију,
-   Војнотехнички институт  и
-   Технички ремонтни завод Крагујевац.

Дирекција за стандардизацију, кодификацију и метрологију обавља послове: планирања, организовања, успостављања, координације и унапређења послова стандардизације, кодификације и метрологије;  развија методе и технике из области стандардизације, кодификације и метрологије; учествује у изради и спровођењу међународних споразума, уговора, протокола и планова војно-техничке сарадње из области стандардизације, кодификације и метрологије. 
 
Војнотехнички институт обавља послове који се односе на: истраживања и развој нових и модернизацију постојећих средстава наоружања и војне опреме; остваривање научне и стручне делатности; пружање стручне помоћи у одржавању и коришћењу средстава наоружања и војне опреме; експертизе патената од интереса за одбрану; пружање услуга корисницима у области научно-техничке истраживачке делатности, у земљи и иностранству.

Технички ремонтни завод Крагујевац обавља послове који се односе на: ремонт, освајање ремонта, техничке прегледе, контролна и лабараторијска испитивања УбС за потребе система одбране; израду ремонтне, конструкционе и технолошке документације за УбС; пројектовање капацитета за одржавање УбС; формирање и одржавање колекција барута и ракетних горива; обука кадра за одржавање УбС; складиштење и транспорт експлозивних материја; уништење вишкова и нестабилне муниције и МЕС.