Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Aktuelne multinacionalne operacijeMULTINACIONALNE OPERACIJE U KOJIMA UČESTVUJU PRIPADNICI VS

R.br.

MnOp

Broj lica

Kategorija

1.

KONGO - MONUSCO

8

Štabna grupa i sanitetski tim za evakuaciju vazdušnim putem

2.

LIBERIJA - UNMIL

5

Vojni posmatrači

3.

OBALA SLONOVAČE - UNOCI

3

Vojni posmatrači

4.

KIPAR - UNFICYP

46

Štabni oficir, vojni posmatrači, članovi patrole i  pripadnici pešadijskog voda

5.

LIBAN - UNIFIL

177

Štabni oficiri, pripadnici pešadijske čete i voda za zaštitu snaga

6.

 

BLISKI ISTOK - UNTSO

1

Vojni posmatrač

7.

 

EUTM Somalia

5

Štabni oficir i sanitetski tim

8.

EUNAVFOR Somalia - Operation ATALANTA

16

Štabna grupa, Autonomni tim za zaštitu brodova

9.

CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA — MINUSCA

72

Vojni posmatrači, štabni oficiri, osoblje vojne bolnice nivoa 2

10.

EUTM Mali

3

Medicinski tim

 

UKUPNO

336

 

 

Multinacionalna operacija UN u DR Kongo (MONUSCO)
.
 
Multinacionalna operacija UN u DR Kongo (MONUSCO) uspostavljena je novembra 1999. godine, u skladu s poglavljima VI i VII Povelje OUN, a na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti UN broj 1279. od 7. marta 2003. godine. Vojska Srbije u MONUSCO učestvuje od 07. marta 2003. godine sa jednim sanitetskim timom za evakuaciju vazdušnim putem (AMET), a od 29. jula 2010. godine kontingent je uvećan za dva pripadnika štabne grupe.

AMET u svom sastavu ima dva lekara i četiri medicinska tehničara koji obrazuju dva podtima za sanitetsku evakuaciju vazdušnim putem i bazirani su u Kinšasi
 

Detaljnije o situaciji u MONUSCO pročitajte ovde.

 
Multinacionalna operacija UN u Liberiji (UNMIL)
 

Multinacionalna operacija UN u Liberiji (UNMIL) ustanovljena je nakon potpisivanja mirovnog sporazuma u Akri, u Gani i donošenja Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1509 od 19. septembra 2003. godine, sa mandatom u skladu s poglavljima VI i VII Povelje OUN.
Vojska Srbije u UNMIL učestvuje od 10. decembra 2003. godine, kada su dva vojna posmatrača upućena u misiju. Broj angažovanih vojnih posmatrača 9. marta 2004. godine je povećan na tri, a 19. maja 2004. godine na šest. Kada je počelo smanjenje broja angažovanih pripadnika snaga UN u Liberiji, broj vojnih posmatrača iz Vojske Srbije smanjen je na četiri 14. marta 2009. godine. Zamena vojnih posmatrača vrši se nakon isteka mandata od godinu dana.
Pored pripadnika VS, u UNMIL učestvuju i pripadnici MUP Republike Srbije.
Težište rada vojnih posmatrača je na implementaciji mandata mirovne misije i obavljanju redovnih zadataka patroliranja.
 

Detaljnije o situaciji u UNMIL pročitajte ovde.

Multinacionalna operacija u Obali Slonovače (UNOCI)

Multinacionalna operacija UN u Obali Slonovače (UNOCI) ustanovljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1528, usvojenom 27. februara 2004. godine, a na osnovu procene SB UN da situacija u Obali Slonovače predstavlja kontinuiranu pretnju svetskom miru i bezbednosti u regionu.
Mandat multinacionalne operacije uspostavljen je u skladu s poglavljima VI i VII Povelje OUN.
Vojska Srbije u UNOCI učestvuje od 1. maja 2004. godine sa tri vojna posmatrača.
Težište rada vojnih posmatrača je na implementaciji mirovnog procesa i mandata multinacionalne operacije i obavljanju redovnih zadataka patroliranja.

 

Detaljnije o situaciji u UNOCI pročitajte ovde.

Multinacionalna operacija UN u R. Kipru (UNFICYP)

Multinacionalna operacija UN u Republici Kipar (UNFICYP) uspostavljena je 4. marta 1964. godine usvajanjem Rezolucije broj 186 od strane Saveta bezbednosti UN, kojom se savetuje uspostavljanje mirovnih snaga UN u R. Kipar.
Snage su postale operativne nakon 27. marta 1964. godine.
Vojska Srbije u UNFICYP učestvuje sa jednim štabnim oficirom, dva vojna posmatrača (MOLO oficir i SCAMLO oficir), šest članova patrole i 37 pripadnika pešadijskog voda, u okviru slovačko-mađarskog kontingenta.
 

 

Detaljnije o situaciji u UNFICYP pročitajte ovde.

Multinacionalna operacija UN u Libanu (UNIFIL)

Multinacionalna operacija UN u Republici Liban (UNIFIL), uspostavljena je Rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 425 i 426 od 19. marta 1978. godine.

Pripadnici VS otpočeli su učešće u UNIFIL 21. decembra 2010. godine, u okviru španskog kontingenta, sa četiri štabna oficira u Komandi Sektora istok i jednim štabnim oficirom u Komandi španskog bataljona.
Od 25. novembra 2012. godine, pored angažovanih štabnih ficira, dodatno je angažovan jedan štabni oficir, 36 pripadnika pešadijskog voda i pet članova elementa nacionalne podrške (ENP).
Od 24. marta 2013. godine, učešće je prošireno sa dva štabna oficira u Komandi UNIFIL.
Od 5. novembra 2013. godine, angažovana je pešadijska četa umesto pešadijskog voda.
Od 11. decembra 2014. godine angažovan je i vod za zaštitu snaga u Sektoru zapad.
U UNIFIL je trenutno angažovano 177 pripadnika VS.

 

Detaljnije o situaciji u UNIFIL pročitajte ovde.

Multinacionalna operacija Ujedinjenih nacija na Bliskom istoku– UNTSO
Multinacionalna operacija UN na Bliskom istoku (UNTSO) realizuje se radi sprečavanja obnavljanja sukoba između Izraela i arapskih zemalja.
Zadatak snaga UN je nadgledanje linije razdvajanja i prekida vatre između sukobljenih snaga u području Sueckog kanala i Golanske visoravni i istovremeno pružanje pomoći i podrške snagama UN u južnom Libanu.
UNTSO trenutno angažuje vojne posmatrače u okviru tri različite misije Ujedinjenih nacija na Bliskom istoku: Posmatračka grupa Liban (Observer Group Lebanon - OGL), koja podržava UNIFIL na jugu Libana, Posmatračka grupa na Golanu (Observer Group Golan - OGG) i Posmatračka grupa Egipat (Observer Group Egypt - OGE).
 VojskaSrbije otpočela je učešće u UNTSO upućivanjem vojnog posmatrača 9. septembra 2012. godine, u okviru Posmatračke grupe Liban.
 

Detaljnije o situaciji u UNTSO, pročitajte ovde.

Multinacionalna operacija Evropske unije - EUTM Somalia

Multinacionalna operacija EU (EUTM Somalia) je vojna operacija Evropske unije, uspostavljena 7. aprila 2010. godine radi podrške u jačanju državnih institucija Somalije.

Ova operacija realizuje se u okviru sveobuhvatnog angažovanja EU na pomoći somalijskom stanovništvu i stabilizovanju državnih institucija Somalije.

Operacija se realizuje kroz obuku snaga bezbednosti Somalije, u saradnji sa Misijom Afričke unije u Somaliji (AMISOM).

Vojska Srbije otpočela je učešće u EUTM Somalia upućivanjem oficira sanitetske specijalnosti na dužnost šefa sanitetske službe u misiji, 25. aprila 2012. godine.

Od 27. aprila 2013. godine Vojska Srbije proširila je svoje učešće upućivanjem sanitetskog tima, sastava jedan lekar i tri medicinska tehničara.

 

Detaljnije o situaciji u EUTM Somalia pročitajte ovde.


Vojna operacija pomorskih snaga Evropske unije u Somaliji (EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA)

 

Vojna operacija pomorskih snaga Evropske unije u Somaliji (EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA) uspostavljena je u decembru 2008. godine u skladu sa rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1814, 1816, 1838 i 1846.

Snage u operaciji EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA angažovane su na sprečavanju, prevenciji i suzbijanju delovanja pirata i oružanih pljački duž obale Somalije.

Pripadnici VS otpočeli su angažovanje u EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA, obukom dva oficira rečnih jedinica, na francuskom brodu „F 730 Floreal”, od 21.oktobra do 23.novembra 2011. godine. Angažovanje oficira VS u Operativnoj komandi misije u Nortvudu, Velika Britanija, otpočelo je 25. februara 2013. godine, a štabnog podoficira od 27. maja 2013. godine. Angažovana je treća rotacija Autonomnog tima za zaštitu brodova Svetskog programa za hranu.

Detaljnije o situaciji u EUTM Somalia pročitajte ovde.

Multinacionalna operacija UN u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA)

Multinacionalna operacija UN u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA) je novouspostavljena multidimenzionalna, integrisana misija, na osnovu poglavlja VII Povelje OUN, rezolucijom 2149 (2014) Saveta bezbednosti UN, od 10. aprila 2014. godine. MINUSCA je počela sa operativnim radom 15. septembra 2014. godine.

Vojska Srbije otpočela je angažovanje u MINUSCA od 20. septembra 2014. godine, upućivanjem dva vojna posmatrača i dva štabna oficira. Od 11. decembra 2014. godine, u navedenu misiju upućeno je još 68 pripadnika koji su formirali vojnu bolnicu nivoa 2.

Više o multinacionalnoj operaciji, pročitajte ovde.  

 
Multinacionalna operacija EU u  Republici Mali (EUTM Mali)

Misija Evropske unije za obuku vojnih i bezbednosnih snaga Malija (EUTM Mali) uspostavljena je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 2085 (2012) , i odlukama Saveta Evropske unije (broj 2013/34/CFSP od 17. januara 2013. godine i broj 2013/87/CFSP od 18. februara 2013. godine).

Vojska Srbije je na osnovu poziva EU, otpočela angažovanje u EUTM Mali od 15. decembra 2014. godine, angažovanjem tročlanog medicinskog tima.

Više o multinacionalnoj operaciji, pročitajte ovde