Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
14.02.2021

Konkurs za upis u Medicinski fakultet VMAMINISTARSTVO  ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
UNIVERZITET ODBRANE
r  a  s  p  i  s  u  j  e
K O N K U R S
za prijem kandidata iz građanstva na Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu
 
U školskoj 2021/2022. godini primaju se kandidati iz građanstva za kadete:
MEDICINSKOG FAKULTETA VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE:
Integrisane akademske studije medicine: 40 kadeta.
 
USLOVI KONKURSA:
Kandidati treba da ispunjavaju opšte  i  posebne uslove konkursa.
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
 • da su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
 • da su ostvarili najmanje dobar uspeh tokom svih godina školovanja, kao i na polugodištu završnog razreda (za kandidate čije je školovanje u toku);
 • da imaju minimalno vrlo dobru ocenu iz vladanja tokom školovanja;    
 • da imaju rešenje nadležnog ministarstva o nostrifikaciji srednjoškolske isprave stečene u inostranstvu (za kandidate koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu ili pohađali školovanje po inostranom nastavnom planu i programu);
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera;
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA:
 • da su rođeni 2001. godine, ili kasnije;
 • da su završili gimnaziju, srednju školu zdravstvene ili veterinarske struke u trajanju od četiri godine ili
 • da pohađaju IV razred gimnazije, srednje škole zdravstvene ili veterinarske struke.
 
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem za kadete Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu polažu prijemni ispit, podležu proveri fizičke sposobnosti, medicinsko-zdravstvenoj proceni, psihološkoj proceni i bezbednosnoj proveri.
 
NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA
Kandidati podnose prijavu teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka. Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, konkursnu dokumentaciju podnose teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta. Obrazac prijave se dobija u teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane prilikom konkurisanja.
Uz prijavu kandidati prilažu:
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • potvrde nadležnog organa, ne starije od šest meseci da se protiv njih ne vodi krivični  postupak  ili postupak  zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera;
 • overene fotokopije svedočanstva svih razreda i fotokopiju diplome srednje škole (za kandidate koji su završili četvorogodišnje školovanje), odnosno, svedočanstva završenih razreda i overen prepis (overenu kopiju) ocena sa polugodišta četvrtog razreda (za kandidate kojima je školovanje u toku).
 
Prilikom dolaska na selekciju na Medicinski fakultet VMA, kandidat mora imati dokument za ličnu identifikaciju (lična karta, pasoš).
Kandidat koji je udaljen sa provere znanja ili provere fizičke sposobnosti smatraće se da nije položio i neće biti rangiran.
Kandidati koji ne ostvare minimalni broj bodova na proveri znanja i proveri fizičkih sposobnosti, kao i kandidati koji imaju negativnu medicinsko-zdravstvenu,  psihološku procenu i bezbednosnu proveru neće se rangirati.
Sve troškove prevoza do vojne škole radi realizacije prijemnog ispita i provere fizičkih sposobnosti i do vojnozdravstvenih ustanova za potrebe psihološke i medicinsko-zdravstvene procene snose kandidati koji konkurišu u vojnu školu.
 
SELEKCIJA KANDIDATA:
Provera fizičke sposobnosti je eliminacionog karaktera, a informacija o minimumu kriterijuma koje je neophodno da kandidat zadovolji biće istaknuta na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA.
Vremenski termini određeni za zdravstveni pregled, psihološko testiranje i proveru fizičke  sposobnosti,   kao  i  datum,  mesto i vreme  polaganja  prijemnog  ispita,  biće istaknuti na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA.
Lista kandidata koji ispune uslove za polaganje prijemnog ispita biće istaknuta najmanje sedam dana pre termina za polaganje prijemnog ispita, na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA.
Kandidati koji su kao učenici III ili IV razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz biologije ili hemije na republičkom takmičenju koje organizuje
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ne polažu prijemni ispit iz odgovarajućeg nastavnog predmeta, a prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim  brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata. Kandidati prilažu overenu fotokopiju diplome o osvojenim nagradama i njihovom rangu sa republičkog takmičenja.Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
MERILA ZA RANGIRANjE KANDIDATA
 
Redosled prijavljenih kandidata utvrđuje se na osnovu sledećih merila:
 • uspeh iz srednje škole, maksimalan broj bodova je 40;
 • provera znanja iz hemije i biologije, maksimalan broj bodova je 60.
Rangiranje  kandidata na osnovu prijemnog ispita izvršiće se tako  što  će se rangirati oni kandidati koji postignu najmanje 50% + 1 bod na svakom od testova koji polažu na prijemnom ispitu (16 bodova iz hemije i 16 bodova iz biologije).
Ukupan  maksimalan  broj bodova  koji kandidat može da ostvari iznosi 100. Kandidati  će biti rangirani  na osnovu mesta na konačnoj rang listi.
Prilikom rangiranja kandidata sa istim brojem bodova, prednost ima kandidat čiji je roditelj poginuli ili ranjeni pripadnik Vojske Srbije.
Pre­li­mi­nar­na rang-li­sta bi­će ob­ja­vlje­na do 48 ča­so­va od mo­men­ta za­vr­šet­ka pri­jem­nog is­pi­ta na ogla­snoj ta­bli i na in­ter­net stra­ni­ci Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA.
 
NAČIN I ROKOVI ZA PODNOŠENjE PRIMEDBI NA UTVRĐENI REDOSLED
Konačna rang lista objavljuje se na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA.
Kan­di­dat ko­ji sma­tra da su nje­go­va pra­va po­vre­đe­na, mo­že pod­ne­ti pri­med­bu na ko­nač­nu rang-li­stu kan­di­da­ta u ro­ku od 15 (pet­na­est) da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja ko­nač­ne rang-li­ste.
Kan­di­dat pri­med­bu pod­no­si Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu VMA.
 
ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE KADETA:
Školovanje na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu ima strukturu integrisanih akademskih  studija  u trajanju od  šest  godina, odnosno  360  ESPB bodova.  Posle  završetka školovanja  kadeti  stiču visoko  obrazovanje i stručno zvanje doktor medicine, kako je propisano akreditovanim  studijskim programom.
Za vreme školovanja kadeti Medicinskog fakulteta VMA imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Za vreme školovanja kadeti stanuju u internatu, tokom školovanja im se isplaćuju novčana primanja i putni troškovi u skladu sa zakonskom regulativom, a sve troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije, na osnovu ugovora kojim se regulišu međusobne obaveze.
Nakon uspešno završenog školovanja na Medicinskom fakultetu VMA primaju se u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika sanitetske službe.
U slučaju prekida školovanja zbog slabog uspeha, prekida školovanja na lični zahtev i neispunjenja obaveza regulisanih ugovorom o školovanju, lica na školovanju su u obavezi da nadoknade troškove školovanja. 
Konkurs  je  otvoren  od  15.  februara  do  31. marta 2021. godine.
Kandidati koji konkurišu za kadete Medicinskog fakulteta VMA moći će da dobiju obaveštenje o rezultatima konkursa od nadležne službe Medicinskog fakulteta VMA. Datum provere znanja biće naknadno definisan planom Ministarstva prosvete i kandidati će o istom biti blagovremeno obavešteni.
Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Odseku za pitanja kadeta i slušalaca pu­tem elek­tron­ske po­šte:
me­di­cin­ski.fa­kultet@vma.mod.go­v.rs­ i studentska.sluzba.mfvma@mod.gov.rs i na te­le­fo­ne: 011/3609-433, 011/3005-141i 011/3608-134.