Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
18.06.2020

Konkurs za dodelu učeničkih stipendija za školsku 2020/2021. godinuNa osnovu člana 13. stav 1. Pravilnika o uslovima i načinu stipendiranja za potrebe Vojske Srbije i o postupku utvrđivanja i povraćaja troškova stipendiranja („Službeni vojni list“, broj 9/19, 26/19 i 18/20), Ministarstvo odbrane, Sektor za ljudske resurse raspisuje
 
KONKURS
 
ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU
 
Ministarstvo odbrane u školskoj 2020/2021. godini stipendira:
 
29 učenika koji se školuju na četvrtoj, trećoj ili drugoj godini srednje škole mašinske struke u četvorogodišnjem trajanju;
6 učenika koji se školuju na četvrtoj, trećoj ili drugoj godini srednje škole elektrotehničke struke u četvorogodišnjem trajanju;
8 učenika koji se školuju na četvrtoj, trećoj ili drugoj godini srednje elektrotehničke struke u četvorogodišnjem trajanju;
16 učenika koji se školuju na četvrtoj, trećoj ili drugoj godini srednje škole elektrotehničke struke u četvorogodišnjem trajanju;
7 učenika koji se školuju na četvrtoj, trećoj ili drugoj godini srednje škole elektrotehničke struke u četvorogodišnjem trajanju;
7 učenika koji se školuju na četvrtoj, trećoj ili drugoj godini srednje škole elektrotehničke struke u četvorogodišnjem trajanju;
3 učenika koji se školuju na četvrtoj, trećoj ili drugoj godini srednje škole poljoprivredne  struke u četvorogodišnjem trajanju.
 
Učenici na rednom broju 1 će po završetku škole i odgovarajuće vojne obuke sa oružjem biti primljeni u profesionalnu vojnu službu u mesta službovanja Beograd (9), Lađevci (15) i Niš (5), u svojstvu podoficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenici na rednom broju 2 će po završetku škole i odgovarajuće vojne obuke sa oružjem biti primljeni u profesionalnu vojnu službu u mesto službovanja Batajnica (3) Beograd (1) i Lađevci (2), u svojstvu podoficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenici na rednom broju 3 će po završetku škole i odgovarajuće vojne obuke sa oružjem biti primljeni u profesionalnu vojnu službu u mesta službovanja Batajnica (3), Lađevci (4) i Niš (1), u svojstvu podoficira u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenici na rednom broju 4 će po završetku škole i odgovarajuće vojne obuke sa oružjem biti primljeni u profesionalnu vojnu službu u mesto službovanja Batajnica (3), Zuce (3), Pančevo (2), Novi Sad (3) i Jakovo (5), u svojstvu podoficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenici na rednom broju 5 će po završetku škole i odgovarajuće vojne obuke sa oružjem biti primljeni u profesionalnu vojnu službu u mestu službovanja Batajnica (1), Beograd (1), Stari Banovci (3), Kačarevo (1) i Užice (1), u svojstvu podoficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenici na rednom broju 6 će po završetku škole i odgovarajuće vojne obuke sa oružjem biti primljen u profesionalnu vojnu službu u mestu službovanja Batajnica (2), Beograd (2), Jakovo (2) i Sombor (1) u svojstvu podoficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Učenici na rednom broju 7 će po završetku škole i odgovarajuće vojne obuke sa oružjem biti primljeni u profesionalnu vojnu službu u mestu službovanja  Beograd (1), Stari Banovci (1) i Kačarevo (1,) u svojstvu podoficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Po završenoj srednjoj školi učenici se upućuju na odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
Po uspešno završenoj odgovarajućoj vojnoj obuci sa oružjem učenici će biti primljeni u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
I   USLOVI ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA
 
Pravo na učeničku stipendiju imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji  stalno postižu najmanje vrlodobar uspeh u učenju i odličan uspeh u vladanju i čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.
 
Stipendija se dodeljuje učeniku pod uslovom da prihvati da stupi u službu u Vojsku Srbije i ostane u službi najmanje dvostruko vreme trajanja stipendiranja.
 
Pored opštih uslova, lica moraju da ispunjavaju i posebne uslove:
 
- da su zdravstveno sposobna i da zadovoljavaju kriterijume psihološke procene za službu u Vojsci Srbije, što utvrđuje nadležna vojnolekarska ustanova;
- da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivana za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera;
- da su upisala školu koja odgovara stručnom profilu podoficira za potrebe vida, roda ili službe;
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 1:
- da su učenici četvrte, treće ili druge godine, srednje škole mašinske struke obrazovnog profila aviotehničar za vazduhoplov i motor;
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 2:
- da su učenici četvrte, treće ili druge godine srednje škole elektrotehničke struke obrazovnog profila avio tehničar za elektronsku opremu ili elektrotehničar elektronike.
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 3:
- da su učenici četvrte, treće ili druge godine srednje škole elektrotehničke struke obrazovnog profila avio tehničar za elektro opremu ili elektrotehničar elektronike.
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 4:
- da su učenici četvrte, treće ili druge godine srednje škole elektrotehničke struke obrazovnog profila mehatroničar za raketne sisteme ili tehničar mehatronike.
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 5:
- da su učenici četvrte, treće ili druge godine srednje škole elektrotehničke struke obrazovnog profila mehatroničar za radarske sisteme ili tehničar mehatronike.
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 6:
- da su učenici četvrte, treće ili druge godine srednje škole elektrotehničke struke obrazovnog profila elektrotehničar telekomunikacija ili tehničar PTT saobraćaja.
 
Za stipendiranje lica iz građanstva radi prijema u Vojsku Srbije na rednom broju 7:
- da su učenici četvrte, treće ili druge godine srednje škole poljoprivredne struke obrazovnog profila prehrambeni tehničar.
 
Visina učeničke stipendije za školsku 2020/2021. godinu mesečno iznosi:
- za učenike četvrtog razreda srednje škole - 25.000,00 dinara,
- za učenike trećeg razreda srednje škole - 20.000,00 dinara i
- za učenike drugog razreda srednje škole - 15.000,00 dinara.
 
II   POTREBNA DOKUMENTA
 
Učenik prilikom prijavljivanja na konkurs  podnosi sledeća dokumenta:
 
PRIJAVU (Obrazac)
UVERENjE o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
POTVRDU o prebivalištu roditelja odnosno staratelja;
SVEDOČANSTVA o svim završenim prethodnim razredima srednje škole;
POTVRDU da je upisao četvrtu, treću ili drugu godinu srednje škole u tekućoj školskoj godini;
UVERENjE nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
UVERENjE nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera (ne starije od šest meseci);
UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period januar-jun tekuće godine;
POTVRDU odgovarajuće školske ustanove da ne ostvaruje pravo na učeničku stipendiju ili kredit po drugom osnovu ili IZJAVU da se odriče stipendije ili kredita ukoliko ih ostvaruje po drugom osnovu.
 
Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.
 
III ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA I ODLUČIVANjE O DODELI STIPENDIJE
 
Rok za prijavljivanje na konkurs i podnošenje potrebnih dokumenata je do 30. septembra 2020. godine.
 
Obrazac prijave za konkurs preuzeti sa sajta Ministarstva odbrane na adresi: www.mod.gov.rs, u rubrici „Konkursi, oglasi, javne nabavke”.
 
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Sektor za ljudske resurse Ministarstva odbrane, Beograd, Nemanjina br. 15 sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu učeničkih stipendija”.
 
Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje i ista se neće razmatrati.
 
Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu i koja će se odbaciti kao neispravna.
 
Odluku o dodeli učeničke stipendije za tekuću školsku godinu donosi ministar odbrane na osnovu konačne rang-liste.
 
IV    KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA
 
Redosled prijavljenih kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu:
 
uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
opšteg uspeha:
- I  do III razreda srednje škole, za učenike četvrtog razreda;
I i II razreda srednje škole, za učenike trećeg razreda i
- I razreda srednje škole, za učenike drugog razreda.
upisanog razreda srednje škole.
 
socijalno-ekonomskog statusa porodice.
 
Opšti uspeh iz prethodno završenog razreda srednje škole iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda srednje škole (od 3,50 do 5,00 bodova).
 
Broj bodova za upisani IV razred srednje škole iznosi 1,00 bod,
 
Broj bodova za upisani III razred srednje škole iznosi 0,60 bodova,
 
Broj bodova za upisani II razred srednje škole iznosi 0,50 bodova.
 
Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za period januar – jun tekuće godine, i to:
do 20% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa – 0,30 bodova;
od 20% do 40% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa – 0,15 bodova;
više od 40% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa – 0 bodova.
 
Prosečna mesečna zarada računa se prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu učeničke stipendije.
 
Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.
 
Pod jednakim uslovima prioritet u dodeli učeničkih stipendija imaće učenici starijih razreda.
 
Prilikom rangiranja prvenstvo pod jednakim uslovima ima kandidat koji je član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog mesta u drugo mesto službovanja.
 
V  POSTUPAK
 
Kandidat za dobijanje učeničke stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom Sektoru za ljudske resurse Ministarstva odbrane.
 
Komisiju za razmatranje pristiglih molbi i rangiranje kandidata, obrazuje organizaciona jedinica Ministarstva odbrane nadležna za kadrove. 
 
Na osnovu izvršenog rangiranja kandidata Uprava za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane utvrđuje predlog rang-liste kandidata za učeničku stipendiju i obajavljuje je na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Kandidat nezadovoljan predlogom rang-liste ima pravo prigovora u roku od 10 (deset) dana od dana njegovog objavljivanja na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Kandidat podnosi prigovor Ministarstvu odbrane – Komisiji za rešavanje po prigovoru na predlog rang-liste, koju formira ministar odbrane, preko Uprave za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane.
 
Komisija razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata za učeničku stipendiju koja se objavljuje na internet adresi Ministarstva odbrane.
 
Ministar odbrane donosi odluku o dodeli učeničke stipendije na osnovu konačne rang-liste.
 
Na osnovu konačne odluke ministra odbrane o dodeli  učeničke stipendije,  učenik odnosno roditelj ili staratelj zaključuje ugovor o stipendiji sa Ministarstvom odbrane kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.
                       
VI    ISPLATA STIPENDIJA
 
Učeniku se isplaćuje učenička stipendija u deset jednakih mesečnih rata, do 15-og u mesecu za prethodni mesec.
 

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS ZA DODELU UČENIČKE STIPENDIJE