Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
04.03.2020

Javni konkurs za izbor i ponovni izbor lica u zvanje nastavnikaUniverzitet odbrane u Beogradu
Vojna akademija
 
RASPISUJE
 
Javni konkurs za izbor i ponovni izbor lica u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju tehničko-tehnoloških nauka, i to: izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Telekomunikacije u zvanje vanrednog profesora i ponovni izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo u zvanje docenta.
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
 
da kandidat poseduje naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira;
da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i
da je kandidat profesionalno vojno lice.
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA:
 
Da ispunjava uslove za izbor u zvanje vanrednog profesora i ponovni izbor u zvanje docenta iz člana 16. i člana 17. Pravilnika o sticanju zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane („Službeni vojni list” broj 21/16).
 
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
 
Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
dokumentaciju prema Uputstvu za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika (Odluka Senata broj 7/56 od 20. oktobra 2016. godine), koje je objavljeno na internet stranici Univerziteta (Vojne akademije);
popunjen odgovarajući obrazac Izveštaja komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika (CD);
uverenje nadležnog organa MUP-a o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi;
saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu u okviru studijskih programa Vojne akademije.
 
Pravilnik o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja nastavnika i Uputstvo za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja komisije za izbor u zvanje nastavnika nalazi se na internet stranici Vojne akademije.
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijave na konkurs za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika podnose se na adresu Vojne akademije: Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje nastavnika”.
U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koje se prijava podnosi.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatu.
Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.
 
VAŽNA NAPOMENA
 
Kandidat koji bude izabran ili ponovo izabran u zvanje nastavnika neće biti postavljan na formacijsko mesto nastavnika u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze nastavnika ostvarivati sa formacijskog mesta na koje je već postavljen, a u skladu sa članom 88. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 67/2019).