Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
07.02.2020

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju otpadnog materijala-furde 
VP 2084 BEOGRAD,
oglašava
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju otpadnog materijala-furde iz jedinica i ustanova Vojske Srbije i Ministarstva odbrane za 2020. i 2021. godinu
 
Uslovi za sprovođenje nadmetanja biće definisani u konkursnoj dokumentaciji, koju će učesnici nadmetanja preuzeti kada bespovratno uplate 5.000,00 dinara na žiro račun RC MO Beograd, broj 840-19540845-28, poziv na broj 122742312235,  svrha   "Troškovi nadmetanja 2020/2021.", na ime naknade troškova za sprovođenje nadmetanja.
 
Na pisanom javnom nadmetanju mogu učestvovati samo pravna lica i preduzetnici, koji su otkupili tendersku dokumentaciju i koji imaju važeću registraciju i dozvole za sakupljanje, transport i skladištenje određenih vrsta NEOPASNOG otpada (PARTIJA 1) i dozvole za sakupljanje, transport, tretman, ili skladištenje OPASNOG otpada (PARTIJA 2 i PARTIJA 3), u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Ponuđač može da podnese zajedničku ponudu sa više ponuđača, ili ponudu za jednu ili više partija.
 
Za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje potrebno je dostaviti potvrdu o uplati sa pisanim zahtevom za učešće, koje predati lično, ili preporučenom poštom VP 2084 Beograd, ulica Oslobođenja broj 30, 11090 Rakovica (Kneževac) Beograd, u periodu  od 13.02. do 28.02.2020. godine. Preuzimanje dokumentacije se vrši neposredno u  VP 2084 Beograd.
  
U razmatranje će se uzeti samo ponude koje se prime u VP 2084 Beograd, najkasnije do 09,45 časova 03.03.2020. godine.
 
Otvaranje ponuda će biti realizovano dana 03.03.2020. godine, u 10,00 časova u  VP 2084 Beograd, ulica Oslobođenja 30, Rakovica (Kneževac) Beograd. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici.
 
Rok za dostavljanje obaveštenja o izboru najpovoljnijih ponuđača je 12.03.2020. godine.
 
Zainteresovana lica koja otkupe konkursnu dokumentaciju mogu u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
 
Kontakt telefoni: 011/30 53 476, 011/30 53 507 i 011/30 53 509 (faks).