Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
30.01.2020

Javni konkurs za izbor u zvanje saradnika 

UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET
VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
 
Raspisuje
 
JAVNI KONKURS ZA IZBOR U ZVANjE
SARADNIKA

Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje saradnika:
jednog saradnika za užu naučnu oblast interna medicina podoblast reumatologija u zvanje asistenta;
jednog saradnika za užu naučnu oblast hirurgija podoblast urologija u zvanje asistenta;
jednog saradnika za užu naučnu oblast infektivne i tropske bolesti u zvanje asistenta.
jednog saradnika za užu naučnu oblast patološka fiziologija u zvanje saradnik u nastavi.
Raspisuje se konkurs za ponovni izbor u zvanje saradnika:
jednog saradnika za užu naučnu oblast hirurgija podoblast kardiohirurgija u zvanje asistenta.
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
 
– da je kandidat profesionalni pripadnik Vojske Srbije.
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA:
 
da je kandidat upisao doktorske akademske studije ili mu je kao magistru nauka odobrena tema za izradu doktorske disertacije;
da je kandidat studije završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8).
 
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
 
Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:
 
biografske podatke i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa.
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijave na konkurs za izbor u zvanje saradnika podnose se na adresu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta obrane Crnotravska 17, Beograd, sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje saradnika”. U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koju se prijava podnosi.
 
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
 
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatu.
 
Konkurs je otvoren 30 dana računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.