Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.09.2019

Interni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u Upravu za telekomunikacije i informatiku
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
Uprava za telekomunikacije i informatiku (J-6) GŠ VS
 
r a s p i s u j e
 
INTERNI  KONKURS
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme, u:
 
Brigadu veze:
 
 1. referent za odnose sa javnošću u Komandi Brigade veze, VES 31801, mesto službovanja Beograd, 1 izvršilac,
 2. komandir voda veze u 4. bataljonu veze Brigade veze, VES 31801, mesto službovanja Beograd, 1 izvršilac,
 3. referent za informatičku podršku u 1. bataljonu veze Brigade veze, VES 33211, mesto službovanja Beograd, 1 izvršilac;
                                                                                                  
U Centru za komandno-informacione sisteme i informatičku podršku:
 
 1. programer u Odeljenju za komandno-informacione sisteme, VES33218, mesto službovanja Beograd, 1 izvršilac,
 2. programer u Odeljenju za komandno-informacione sisteme, VES 33218, mesto službovanja Beograd, 1 izvršilac,
 3. analitičar u Odeljenju za informacione tehnologije, VES 33214, mesto službovanja Beograd, 1 izvršilac.
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati profesionalni pripadnici Vojske Srbije koji ispunjavaju sledeće uslove:

a) opšti uslovi:
 
– da je državljanin Republike Srbije,
– da je zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije,
– da ima stečeno visoko obrazovanje – završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine ili osnove strukovne studije sa završenim strukovnim specijalističkim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili integrisane akademske studije,
– da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
– da nije stariji od 40 godina, odnosno ako je u svojstvu podoficira da nije stariji od 43 godine,
– da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane (ova provera obuhvata i proveru da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci),
– da je odslužio vojni rok sa oružjem;
 
 
b) posebni uslovi:
 
– da je podoficir na neodređeno vreme, podoficir na određeno vreme,  profesionalni vojnik ili civilno lice,
– da u tokom službe nije negativno ocenjeno i da ima prosek službenih ocena najmanje „ističe se”,
– da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona–diviziona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;
 
za formacijsko mesto pod rednim brojem 1:
 
– završena VSS (S2S) odnosno osnovne akademske studije u trajanju od najmanje 4 godine (ESP 240 bodova) – smer društveno-humanistički ili smer iz oblasti ljudskih resursa,
– potrebno poznavanje engleskog jezika na nivou STANAG 2-2-2-2 ili na nivou 2. stepena po kriterijumu Vojne akademije;
 
za formacijsko mesto pod rednim brojem 2:
 
– završena VSS (S2S) odnosno osnovne akademske studije u trajanju od najmanje 4 godine (ESP 240 bodova) – smer iz oblasti telekomunikacija, elektrotehnike ili elektronike;
 
za formacijska mesta pod rednim brojevima 3, 4, 5 i 6:
 
– završena VSS (S2S) odnosno osnovne akademske studije u trajanju od najmanje 4 godine (ESP 240 bodova) – smer iz oblasti računarskih nauka ili elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, posedovanje stručnog naziva diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, diplomirani informatičar ili specijalista strukovni informatičar.
 
NAČIN KONKURISANjA:
 
Prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu, kontakt telefon i naglašeno formacijsko mesto na koje konkuriše, kandidati podnose jedinicama–ustanovama u kojima se nalaze na službi. Uz prijavu kandidat prilaže sledeća dokumenta:
 • overenu kopiju diplome o završenom visokom obrazovanju.
– potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno popisana izjava i overena od nadležnog starešine).
– popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere (isti tražiti u komandi jedinice u kojoj se nalaze na službi)
 
Komande jedinica–ustanova, uz prijavu kandidata, pribavljaju i prilažu sledeća dokumenta:
 
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) ;
 • potvrdu nadležnog starešine o periodu obavljanja dužnosti podoficira, profesionalnog vojnika ili civilnog lica, u kom rodu, odnosno službi;
 • potvrdu nadležnog starešine da li je negativno ocenjivan i prosek službenih ocena u toku službe;
 • preporuku starešine na položaju komandanta bataljona–diviziona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;
 • overeni obrazac KOLP iz programskog paketa KaIS.
 
Prijave kandidata sa neophodnom dokumentacijom komande jedinica–ustanova službenom poštom dostavlja Komandi Brigade veze ili Centru za komandno-informacione sisteme i informatičku podršku, pojedinačno u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkursni komisiju po internom konkursu”.
 
Rok za podnošenje prijava za prijem na službu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.
 
Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenu kod javnog beležnika–notara, biće odbačene rešenjem.
 
IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKIH MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija. Nadležni starešina formiraće konkursnu komisiju koja će sprovoditi postupak za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, za prijem na formacijsko mesto na koje su konkurisali.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na testiranje psiholoških kapaciteta i proveru fizičkih sposobnosti.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri–proceni isključuje upućivanje na dalje provere–procene.
 
Radi vršenja psihološke procene, kandidati za popunu formacijskih mesta biće upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu (u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu), prema rasporedu koji će izraditi i o kojem će ih upoznati predsednik konkursne komisije.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
 1. prosek ocena na osnovnim studijama – do 50 bodova (proizvod ocene i broja 5);
 2. provera fizičke sposobnosti – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 3. psihološka procena kandidata – do 20 bodova (1. kategorija 20, 2. kategorija 10, 3. kategorija 0 bodova);
 4. razgovor – do 10 bodova (proizvod konačne ocene i broja 2).
 
Kandidati koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate biće izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsku Srbije.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičke sposobnosti, psihološke procene i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti kandidati su dužni da sa sobom ponesu ličnu kartu ili vojnu legitimaciju.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova, radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane, snose kandidati koji su se prijavili na konkurs za popunu formacijskoh mesta oficira.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs ili na telefone u Brigadi veze 290-928 i 40-537 i u Centru za komandno-informacione sisteme i informatičku podršku 23-428 i 23-151.