Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
04.04.2018

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvariVP 2084 BEOGRAD
                                                                   o g l a š a v a
P   R   O   D   A   J   U
pisanim  i  usmenim javnim  nadmetanjem
 
Prodaji se izlažu rashodovane pokretne stvari i to:
 
Teretna m/v:        TAM 110 T7 V, TAM 5000 D, KRAZ 255 B, TAM 110 T10, TAM 130 T10,  
                             TAM 60 T5, TAM 75 T5 putar,                   
Specijalna m/v:  ZIL 130, ZIL 157 UKS, FAP 1314 radionica, TAM 110 T7 sanitet, GAZ 66,                      
Terenska m/v:      FIAT 1107, LADA NIVA,
Putnička m/v:     ZASTAVA 101 SKALA,   GAZ 32217 KOMBIBUS,  HYUNDAI 12,5 DLAS  
                                
Ostala PS: Prikolica Zenica, Glodalica konzolna horizontalna, Punilac 5L-94, Prikolica Treska T-320, Poluprikolica Gorica,  Brusilica za  oštrenje spiralnih burgija,  Remorker RPM M-68, Rezervni delovi za brodske motore, Čistač cevi.

Rashodovane pokretne stvari nalaze se na  sledećim lokacijama: kasarna &39;&39;Bubanj Potok&39;&39; Beograd, kasarna &39;&39;Alvadžinica&39;&39; Čačak, VP 3947 Novi Sad i kasarna &39;&39;Kneževac&39;&39;.

Razgledanje rashodovanih pokretnih stvari održaće se po sledećem:

23.04.2018. godine u kasarni &39;&39;Alvadžinica&39;&39;, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova,
24.04.2018. godine u kasarni &39;&39;Bubanj Potok&39;&39;,  kasarni &39;&39;Kneževac&39;&39;  i VP 3947 Novi Sad, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova,  
25.04.2018. godine u kasarni &39;&39;Bubanj Potok&39;&39; i kasarni &39;&39;Kneževac&39;&39;, u vremenu od 07,30 do 09,00 časova. 
Pravo razgledanja imaju sva pravna i fizička lica koja  otkupe tendersku dokumentaciju.

Pisano javno nadmetanje održaće se  25.04.2018. godine sa početkom u 10,00 časova, u  VP 2084  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30, putem prikupljanja pisanih ponuda. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše bespovratnu uplatu 3.000,00 dinara, na ime otkupa tenderske dokumentacije.

Uplatu izvršiti na račun broj 840-19540845-28, primalac  RS MO RC Beograd, poziv na broj 122742312235, svrha uplate &39;&39;Troškovi nadmetanja 04/2018&39;&39;.

Potvrdu o uplati  na iznos od 3.000,00 dinara, učesnici nadmetanja predaju predstavniku prodavca prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija preuzima se od  10.04.2018. godine do 24.04.2018. godine, u vremenu od  08,00 do 14,30 časova i 25.04.2018. godine do 09,00 časova.
Pre početka nadmetanja kupci su u obavezi da polože kauciju u gotovom novcu, u visini od 10 %  od početne cene sredstva koje licitiraju, na blagajni VP 2084 Beograd  i to u vremenu od  07,30  do 09,30 časova. Pisane ponude se predaju u delovodstvo VP 2084 Beograd, lično na dan nadmetanja u vremenu od 7,30 do 09,50 časova. Učesnici nadmetanja moraju posedovati uredno ovlašćenje za učešće na nadmetanju i kopiju ličnog dokumenta.
Bliže informacije o prodaji mogu se dobiti putem telefona broj 011/3053-476,  011/3053-433, ili u prostorijama VP 2084 Beograd.