Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
31.01.2018

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvari u VP 5033 NišVP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju pisanim javnim nadmetanjem


Rashodovane pokretne stvari u VP 5033 Niš (kasarna „Knjaz Mihailo“ u Nišu):

- AUTOMOBIL  PINZGAUER 710 MS, PINZGAUER 710 M................................................ 4 kom
- AUTOMOBIL FAP 1314 S/AC cister za gorivo 7000 l, FAP 1314 SV/A.......................2 kom
- AUTOMOBIL TAM 150 T11 BV ..........……………………………………………………. .1 kom
- AUTOMOBIL LADA RIVA 2107...........................................................................................1 kom
- AUTOMOBIL  sanitetski VW 1.9 dizel……………………………………………………1 kom
- AUTOMOBIL  spec.TAM 5000 D, D14 ŠKK za karte...........................................................1 kom
- UTOVARIVAČ ULT-160 C, MAKARA D-5/G-11, BUŠILICA KBB-25M........................3 kom
- PRIKOLICA specijalna perionica ....................................................................................4 kom
- PRIKOLICA  specijalna.sušionica ..................................................................................3 kom
- PRIKOLICA  specijalna elektroagregat................. .........................................................  1 kom
- PRIKOLICA  specijalna  za pretakanje goriva ................................................................  1 kom
- MESIONICA pokretna mehanizovana M63, PEĆ A/P za pečenje hleba............................3 kom

Sredstva koja su predmet javnog nadmetanja, da bi bila registrovana, mora da zadovolje uslove iz važećeg Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (Sl.glasnik RS br.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-ispr. i 63/17). 
       Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja do 28.02.2018. godine do 09,00 časova izvrše bespovratnu uplatu od 3.000,00 din. na ime naknade troškova sprovođenja nadmetanja, na tekući račun RS MO RC Beograd broj  840-19540845-28, poziv na broj 1227423122212/18, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  02/18 u VP 5033 Niš“                  
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju, predati prodavcu do 28.02.2018.godine, nakon čega mogu preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.
Razgledanje sredstava je moguće 26. i 27.02.2018. godine od 09,00 do 13,00 č i 28.02.2018. godine od 07,30 do 09,00 č, ISKLjUČIVO licima koja otkupe dokumentaciju.
Javno nadmetanje održaće se 28.02.2018. godine sa početkom u 11,00 č u prostorijama  Doma Vojske Srbije u Nišu, Sinđelićev trg, bb.
Za učešće na nadmetanju potrebno je, uz pisanu ponudu u zatvorenoj koverti, uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,30 č u prostorijama Doma Vojske Srbije u Nišu. Bliže informacije telefonom: 018/508-588, (faks 018/508-591) ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.