Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
26.01.2018

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju otpadnog materijala-furdeVP 2084 BEOGRAD,
oglašava
 
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju otpadnog materijala-furde iz jedinica i ustanova Vojske Srbije i Ministarstva odbrane za 2018. i 2019. godinu
 
 
Uslovi za sprovođenje nadmetanja biće definisani u konkursnoj dokumentaciji, koju će učesnici nadmetanja preuzeti kada bespovratno uplate 5.000,00 dinara na žiro račun RC MO Beograd, broj 840-19540845-28, poziv na broj 122742312235,  svrha   "Troškovi nadmetanja 2018/2019.", na ime naknade troškova za sprovođenje nadmetanja.
 
Na pisanom javnom nadmetanju mogu učestvovati pravna lica i preduzetnici koja imaju važeću registraciju i dozvole za sakupljanje, transport i skladištenje određenih vrsta NEOPASNOG otpada (PARTIJA 1) i dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje ili tretman OPASNOG otpada (PARTIJA 2 - otpadna motorna borbena i neborbena vozila i PARTIJA 3 - otpadna elektronika), u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Ponuđač može da podnese zajedničku ponudu sa više ponuđača, za jednu ili više partija.
 
Za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje potrebno je dostaviti potvrdu o uplati sa pisanim zahtevom za učešće, koje predati lično ili poštom VP 2084 Beograd, ulica Oslobođenja broj 30, Kneževac, Rakovica, Beograd, u periodu od 31.01. do 19.02.2018. godine.   
  
U razmatranje će se uzeti samo ponudame koje se prime u VP 2084 Beograd, najkasnije do 09,45 časova 20.02.2018. godine.
 
Otvaranje ponuda će biti realizovano dana 20.02.2018. godine, u 10,00 časova u VP 2084 Beograd, ulica oslobođenja 30, Kneževac, Rakovica, Beograd. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici.
 
Rok za dostavljanje obaveštenja o izboru najpovoljnijih ponuđača je 01.03.2018. godine.
 
Zainteresovana lica koja otkupe konkursnu dokumentaciju mogu u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
 
Kontakt telefoni: 011/30 53 476, 011/30 53 507 i 011/30 53 509 (faks).