Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
09.01.2018

JAVNI POZIV za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju neopasnog otpadnog materijala-furde iz jedinica i ustanova MO i VSVP 5033 Niš
oglašava
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju neopasnog otpadnog materijala-furde iz jedinica i ustanova Vojske Srbije i Ministarstva odbrane za 2018. i 2019.godinu
  
Uslovi za sprovođenje nadmetanja biće definisani u tenderskoj dokumentaciji, koju će učesnici nadmetanja preuzeti kada bespovratno uplate 5.000,00 dinara na žiro račun RC MO Beograd, broj 840-19540845-28, poziv na broj 1227423122211/18,  svrha " Troškovi nadmetanja 01/2018.", na ime naknade troškova za sprovođenje nadmetanja.
 
Na pisanom javnom nadmetanju mogu učestvovati pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, koja imaju važeće registracije i dozvole za sakupljanje, transport i skladištenje određenih vrsta NEOPASNOG otpada, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, koje su izdate od strane nadležnog Ministarstva RS ili angažuju jednog ili više podizvođača koji poseduju navedene registracije i dozvole.
 
Za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje potrebno je dostaviti potvrdu o uplati sa pisanim zahtevom za učešće, koje predati lično ili poštom u VP 5033 Niš, ulica Bulevar Nikole Tesle, bb. u periodu od dana objavljivanja do 02.02.2018.godine.     
U razmatranje će se uzeti samo koverte sa pisanim ponudama koje se prime u VP 5033 Niš (lično ili poštom) najkasnije do 10,30 časova 07.02.2018.godine     
Otvaranje koverti sa pisanim ponudama biće realizovano dana 07.02.2018.godine u 11,00 časova u VP 5033 Niš,  ulica Bulevar Nikole Tesle, bb.
Rok za dostavljanje obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača je 14.02.2018.godine.
Lica koja otkupe tendersku dokumentaciju mogu u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
 
Kontakt telefoni: 018/508-815, 508-536, faks: 508-591.