Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
04.12.2017

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvariVP 2084 BEOGRAD
o g l a š a v a
P   R   O   D   A   J   U
pisanim  i  usmenim javnim  nadmetanjem
 
Prodaji se izlažu rashodovane pokretne stvari i to:
 
Teretna m/v:  TAM 150 T11 VV, TAM 150 T11 V, TAM 110 T7 V, TAM 110 T7 VV,
                             TAM 125 T10 ACV, TAM 5500 ACV,  FAP 1314 SK/A, TAM 5000 D,
                             TAM 130 T11 sa nadgradnjom,  TAM 110 T10, TAM 80 T5, TAM 2001,                   
Specijalna m/v:  ZIL 131 VV,  FAP 1314 radionica, TAM 150 T11 radionica,  
                             FAP 1314 cisterna za gorivo,   TAM 110 T7 sanitet,                      
Terenska m/v:  FIAT 1107, PINZGAUER 710 M, LADA NIVA, ZASTAVA AR-55,
Putnička m/v:  MITSUBITSHI L-300 kombi,                                      
Ostala PS:  Prikolica ADP-15, Prikolica Zenica, Glodalica konzolna horiyontalna, Punilac 5L-94,  Prikolica 0,5 t, Prikolica PPK-14, Prikolica Treska T-320, Poluprikolica Gorica,  Brusilica za  oštrenje spiralnih burgija,  Remorker RPM M-68, Brusilica za brušenje žljebova, Kabina nabacna, Sanduk tovarni.
                   
Rashodovane pokretne stvari nalaze se na  sledećim lokacijama: kasarna &39;&39;Bubanj Potok&39;&39; Beograd, kasarna &39;&39;Alvadžinica&39;&39; Čačak, VP 3947 Novi Sad i VP 3262 Kragujevac.

Razgledanje rashodovanih pokretnih stvari održaće se u vremenu od 09,00 do14,00 časova  i to:
18.12.2017. godine u kasarni &39;&39;Alvadžinica&39;&39;, Čačak i VP 3262 Kragujevac,
19.12.2017. godine u kasarni &39;&39;Bubanj Potok&39;&39; i VP 3947 Novi Sad,  
20.12.2017. godine u kasarni &39;&39;Bubanj Potok&39;&39;.

Pravo razgledanja imaju sva pravna i fizička lica koja  otkupe tendersku dokumentaciju.

Pisano javno nadmetanje održaće se  21.12.2017. godine sa početkom u 10,00 časova, u VP 2084  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30, putem prikupljanja pisanih ponuda. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše bespovratnu uplatu 3.000,00 dinara, na ime otkupa tenderske dokumentacije.

Uplatu izvršiti na račun broj 840-19540845-28, primalac  RS MO RC Beograd, poziv na broj 122742312235, svrha uplate &39;&39;Troškovi nadmetanja 12/2017&39;&39;.
Potvrdu o uplati  na iznos od 3.000,00 dinara, učesnici nadmetanja predaju predstavniku prodavca prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacija preuzima se od  05.12.2017. godine do 20.12.2017. godine, u vremenu od  08,00 do 14,30 časova i 21.12.2017. godine do 09,00 časova.

Pre početka nadmetanja kupci su u obavezi da polože kauciju u gotovom novcu, u visini od 10 %  od početne cene sredstva koje licitiraju, na blagajni VP 2084 Beograd  i to u vremenu od  07,30  do 09,30 časova. Pisane ponude se predaju u delovodstvo VP 2084 Beograd, lično na dan nadmetanja u vremenu od 7,30 do 09,50 časova. Učesnici nadmetanja moraju posedovati uredno ovlašćenje za učešće na nadmetanju i kopiju ličnog dokumenta.
Bliže informacije o prodaji mogu se dobiti putem telefona broj 011/3053-476,   011/3053-433, ili u prostorijama VP 2084 Beograd.