Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
23.10.2017

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju upotrebljavanog ulja iz jedinica VS 
VP 5033 Niš
oglašava
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju upotrebljavanog ulja iz jedinica VS
 
 
Uslovi za sprovođenje nadmetanja biće definisani u tenderskoj dokumentaciji, koju će učesnici nadmetanja preuzeti, po sopstvenom zahtevu i bez nadoknade.
 
Na pisanom javnom nadmetanju mogu učestvovati pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, koja imaju važeće registracije i dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje ili tretman upotrebljavanog ulja, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ili angažuju jednog ili više podizvođača koji poseduju navedene registracije i dozvole.
 
Za preuzimanje tenderske dokumentacije za nadmetanje, potrebno je dostaviti pisani zahtev za učešće, koje predati lično ili poštom u VP 5033 Niš, ulica Bulevar Nikole Tesle, bb. u periodu od 26.10.2017. godine do 17.11.2017.godine, u kom roku se tenderska dokumentacija može i preuzeti.     

U razmatranje će se uzeti samo koverte sa pisanim ponudama koje se prime u VP 5033 Niš (lično ili poštom) najkasnije do 10,30 časova 23.11.2017.godine.
   
Otvaranje koverti sa pisanim ponudama biće realizovano dana 23.11.2017.godine u 11,00 časova u VP 5033 Niš,  ulica Bulevar Nikole Tesle, bb.
Rok za dostavljanje obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača je 05.12.2017. godine.

Lica koja upute zahtev za preuzimanje tenderske dokumentacije mogu u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
 
Kontakt telefoni: 018/508-815, 508-536, faks: 508-591.