Министарство одбране Републике Србије
 

Сектор за људске ресурсеСектор за људске ресурсе је основна унутрашња јединица Министарства одбране надлежна за: статусна и друга питања професионалних припадника Војске Србије; планирање школовања и усавршавања за рад на пословима одбране и безбедности у земљи и иностранству; музејску делатност; питања традиције, етике, социјалних и хуманитарних питања на нивоу Министарства одбране и Војске Србије; потреба ветерана и стамбеног обезбеђења.

Уже унутрашње јединице Сектора за људске ресурсе су:
 
1. Управа за кадрове
2. Управа за традицију, стандард и ветеране
 
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

Управа за кадрове обавља послове које се односе на:
 • планирање попуне свим категоријама кадра;
 • припрему системских и статусних докумената из кадровске функције;
 • регулисање стања у служби професионалних војних лица и радно-правних питања цивилних лица на служби у Војсци Србије и државних службеника и намештеника у Министарству одбране из надлежности председника Републике Србије и министра одбране;
 • израду годишњих и средњорочних планова кадровског обезбеђења;
 • решавање статусних питања током школовања и распоред лица након завршетка школовања;
 • премештај и распоређивање професионалних војних лица и цивилних лица;
 • регулисање стања у служби професионалних војних лица из надлежности председника Републике Србије, министра одбране и помоћника министра за људске ресурсе;
 • праћење, анализирање, годишње, средњорочно и дугорочно планирање образовања кадра за потребе МО и ВС, организацију и спровођење поступка израде планова;
 • планирање и управљање развојем и усавршавањем система војног школства;
 • израду годишњих, средњорочних и дугорочних планова школовања-усавршавања кадра;
 • планирање, оранизовање и надзор реализације процедуре избора и селекције за образовање у земљи и иностранству;
 • планирање, организацију и реализацију образовања страних држављана у војним школама и војним установама у Републици Србији;
 • израду модела каријерног вођења и развоја каријере ПВЛ;
 • регулисање пензијског стажа бившим ПВЛ којима је служба престала без права на пензију;
 • предлагање и припрема нормативно-правних аката у областима којима се регулише професионална војна служба, пријем у службу, стања у служби, распоређивање, унапређивање, напредовање, школовање и усавршавање, оцењивање и остала питања из надлежности Управе за кадрове;
 • предлагање и припрема нормативно-правних аката којима се регулише психолошка делатност у МО и ВС;
 • функционалну интеграцију и координацију рада  свих психолога у МО и ВС;
 


УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ
 
Управа за традицију, стандард и ветеране обавља послове који се односе на питања традиције, војних ветерана, музејске делатности, социјалних и хуманитарних питања у Министарству одбране и Војсци Србије, стамбено обезбеђење запослених, одликовања и признања, као и за сарадњу са осталим министарствима и организацијама која се баве пословима из области, традиције, стандарда и ветерана.
 
За начелника Управе за традицију, стандард и ветеране организационо и функционално везане су следеће организационе целине:
 
 1. Војни музеј  
 2. Музеј Југословенског ратног ваздухопловства
 
Војни музеј обавља послове који се односе на сакупљање, припрему и излагање музејског материјала у вези са војном и ратном историјом и традицијом као дела националне културне баштине, издавачку делатност од значаја за стручни рад и промоцију музејских фондова и збирки и размену публикованих издања са другим музејима, као и сарадњу са сродним институцијама у земљи и иностранству.
 
Музеј Југословенског ратног ваздухопловства обавља послове који се односе на прикупљање, проучавање, чување, излагање и заштиту и стручну обраду музејског материјала из историје јединица и установа Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране.
 
Руководилац Сектора