Министарство одбране Републике Србије
 

Сектор за људске ресурсеСектор за људске ресурсе је основна унутрашња јединица Министарства одбране надлежна за: статусна и друга питања професионалних припадника Војске Србије; планирање школовања и усавршавања за рад на пословима одбране и безбедности у земљи и иностранству; музејску делатност; питања традиције, етике, социјалних и хуманитарних питања на нивоу Министарства одбране и Војске Србије; потреба ветерана и стамбеног обезбеђења.
Уже унутрашње јединице Сектора за људске ресурсе су:
 
1. Управа за кадрове
2. Управа за традицију, стандард и ветеране
 
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

Управа за кадрове обавља послове које се односе на:
 • планирање попуне свим категоријама кадра;
 • припрему системских и статусних докумената из кадровске функције;
 • регулисање стања у служби професионалних војних лица и радно-правних питања цивилних лица на служби у Војсци Србије и државних службеника и намештеника у Министарству одбране из надлежности председника Републике Србије и министра одбране;
 • израду годишњих и средњорочних планова кадровског обезбеђења;
 • решавање статусних питања током школовања и распоред лица након завршетка школовања;
 • премештај и распоређивање професионалних војних лица и цивилних лица;
 • регулисање стања у служби професионалних војних лица из надлежности председника Републике Србије, министра одбране и помоћника министра за људске ресурсе;
 • праћење, анализирање, годишње, средњорочно и дугорочно планирање образовања кадра за потребе МО и ВС, организацију и спровођење поступка израде планова;
 • планирање и управљање развојем и усавршавањем система војног школства;
 • израду годишњих, средњорочних и дугорочних планова школовања-усавршавања кадра;
 • планирање, оранизовање и надзор реализације процедуре избора и селекције за образовање у земљи и иностранству;
 • планирање, организацију и реализацију образовања страних држављана у војним школама и војним установама у Републици Србији;
 • израду модела каријерног вођења и развоја каријере ПВЛ;
 • регулисање пензијског стажа бившим ПВЛ којима је служба престала без права на пензију;
 • предлагање и припрема нормативно-правних аката у областима којима се регулише професионална војна служба, пријем у службу, стања у служби, распоређивање, унапређивање, напредовање, школовање и усавршавање, оцењивање и остала питања из надлежности Управе за кадрове;
 • предлагање и припрема нормативно-правних аката којима се регулише психолошка делатност у МО и ВС;
 • функционалну интеграцију и координацију рада  свих психолога у МО и ВС;
 
УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ
 Управа за традицију стандард и ветеране
Управа за традицију стандард и ветеране обавља послове који се односе на:
 • питања традиција и војних ветерана;
 • музејску делатност за потребе Министарства одбране и Војске Србије (МО и ВС) ;
 • хералдички изглед и коришћење грба ВС, војних застава, војних ознака и других симбола, обележја и елемената визуелног идентитета у МО и ВС;
 • област социјалних и хуманитарних питања на нивоу МО и ВС;
 • уређења и доделе средства за учешће у финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на активностима од значаја за одбрану;
 • питања стамбеног обезбеђења запослених у МО и ВС;
 • решавање стамбених питања корисника војних пензија;
 • доделу одликовања и признања и подршку пословима традиција на нивоу МО и ВС;
 • сарадњу са осталим министарствима и организацијама која се баве пословима из области, традиција, стандарда и ветерана.
             
Управa за традицију, стандард и ветеране
Немањина 15, 11000 Београд
телефон: 011/3203-055
телефакс: 011/3000-310
електронска пошта: utsv@mod.gov.rs

Инфо службе
Инфо линија за стамбене послове: 011 3201-222 или 066 8722-800, уторком и четвртком од 11-15 ч.
Инфо линија за социјална питања и права војних ветерана и чланова њихових породица: 011/32-01-689, петком од 11-15 ч.

Управи за традицију стандард и ветеране непосредно су потчињени:
 1. Војни музеј
 2. Музеј југословенског ратног ваздухопловства