Министарство одбране Републике Србије
 

Који орган је надлежан за издавање уверења по питању војне обавезе и поступак издавања уверења (уверење о одслуженом војном року, о учешћу у рату и др.)?Одговор:
Територијални органи Министарства одбране – Центри Министарства одбране за локалну самоуправу (Центри МО) издају уверења на основу података из службене евиденције коју воде о војним обвезницима према месту њихових пребивалишта на територији Републике Србије.   

Сходно одредби члан 4. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01) под  службеном евиденцијом сматра се евиденција која је установљена законом, односно другим прописом, а којом се организовано региструју подаци или чињенице за одређене намене, односно за потребе одређених корисника.
Службене евиденције региструју чињенице и служе као инструмент за праћење стања у одговарајућим областима. Оне су основ за издавање јавних и других службених исправа, које служе као доказ за утврђивање одлучних чињеница у управном поступку.

Одредбом члана 161. став 1., 2. и 3. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр.30/10), прописано је да органи издају уверења, односно друге исправе (сертификате, потврде и др.) о чињеницама о којима воде службену евиденцију. 

Уверења и друге исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција морају се издавати сагласно подацима из службене евиденције. Таква уверења, односно друге исправе, имају значај јавне исправе.

Уверења и друге исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција центар Министарства одбране за локалну самоуправу, на основу података из службене евиденције коју воде о војним обвезницима према месту њихових пребивалишта, издаје странци на усмени захтев, по правилу, истог дана кад је странка затражила издавање уверења, односно друге исправе, а најдоцније у року од 15 дана од дана подношења захтева, ако прописом којим је установљена службена евиденција није друкчије одређено.

На основу члана 162. Закона о општем управном поступку, органи издају уверења, односно друге исправе и о чињеницама о којима не воде службену евиденцију ако је то законом или другим прописом одређено. У том случају, чињенице се утврђују у поступку прописаном одредбама овог закона. 

Најчешћи случајеви утврђивања чињеница о којима се издају уверења на основу члана 162., спровођењем управног поступка су:

1. у случају када војни обвезник који тражи издавање уверења има пребивалиште на територији на којој месну надлежност по питању војне обавезе врши одређени Центар МО за локалну самоуправу, а војни обвезник није уписан у војну евиденцију  тога центра,
2. ако надлежни Центар МО за локалну самоуправу нема податке напр. о учешћу војног обвезника у рату, о одслуженом војном року и сл. из разлога што подаци о војном обвезнику нису ажурирани у персоналним документима која се воде о њему ( јединични и матични картон), а војни обвезник те податке има уписане у војној књижици,
3. када у војној евиденцији нема података о чињеници за коју војни обвезник тражи издавање уверења, а ни војни обвезник нема доказа, већ се позива на сведоке и сл. 

Уверење, односно друга исправа издата на овај начин  не обавезује орган коме је поднесена као доказ и који треба да решава о управној ствари. Тај орган може поново утврђивати чињенице наведене у уверењу, односно другој исправи. 
Уверење, односно друга исправа се странци издаје, односно решење о одбијању захтева доноси и странци доставља у року од 30 дана од дана подношења захтева, а ако се тако не поступи, странка може изјавити жалбу као да је њен захтев одбијен.