Министарство одбране Републике Србије
 

Подаци о додатним изворима финансирањаПодаци о реализованим донацијама на основу закључених уговора о међународној сарадњи са прегледом назива државе, називом споразума, непосредним корисником донације и предметом донације дати су у табелама приказаним по годинама.

- Донације Министарству одбране у 2018. години
- Донације Министарству одбране у 2017. години
- Донације Министарству одбране у 2016. години
- Донације Министарству одбране у 2015. години
- Донације Министарству одбране у 2014. години
- Донације Министарству одбране у 2013. години
- Донације Министарству одбране у 2012. години
- Донације Министарству одбране у 2011. години
- Донације Министарству одбране у 2010. години
- Донације Министарству одбране у 2009. години
- Донације Министарству одбране у 2008. години
- Донације Министарству одбране у 2007. години

НАПOМЕНА:
У Табеларном прегледу распоређених и утрошених средстава за финансирање Министарства одбране за 2013, 2014. и 2015. годину, датом као прилог Информатору, новчана средства приказана су збирно за све изворе финансирања, а како се то приказује и у Закону о буџету, почев од 2012. године.
Укупно приказана одобрена и утрошена новчана средства обухватају новчана средства по свим изворима финансирања, па и донација од иностраних земаља и међународних организација.