Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Sektor za ljudske resurseSektor za ljudske resurse je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane nadležna za: statusna i druga pitanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije; planiranje školovanja i usavršavanja za rad na poslovima odbrane i bezbednosti u zemlji i inostranstvu; muzejsku delatnost; pitanja tradicije, etike, socijalnih i humanitarnih pitanja na nivou Ministarstva odbrane i Vojske Srbije; potreba veterana i stambenog obezbeđenja.

Uže unutrašnje jedinice Sektora za ljudske resurse su:
 
1. Uprava za kadrove
2. Uprava za tradiciju, standard i veterane
 
UPRAVA ZA KADROVE
 


Uprava za kadrove obavlјa poslove koje se odnose na:
 • planiranje popune svim kategorijama kadra;
 • pripremu sistemskih i statusnih dokumenata iz kadrovske funkcije;
 • regulisanje stanja u službi profesionalnih vojnih lica i radno-pravnih pitanja civilnih lica na službi u Vojsci Srbije i državnih službenika i nameštenika u Ministarstvu odbrane iz nadležnosti predsednika Republike Srbije i ministra odbrane;
 • izradu godišnjih i srednjoročnih planova kadrovskog obezbeđenja;
 • rešavanje statusnih pitanja tokom školovanja i raspored lica nakon završetka školovanja;
 • premeštaj i raspoređivanje profesionalnih vojnih lica i civilnih lica;
 • regulisanje stanja u službi profesionalnih vojnih lica iz nadležnosti predsednika Republike Srbije, ministra odbrane i pomoćnika ministra za lјudske resurse;
 • praćenje, analiziranje, godišnje, srednjoročno i dugoročno planiranje obrazovanja kadra za potrebe MO i VS, organizaciju i sprovođenje postupka izrade planova;
 • planiranje i upravlјanje razvojem i usavršavanjem sistema vojnog školstva;
 • izradu godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih planova školovanja-usavršavanja kadra;
 • planiranje, oranizovanje i nadzor realizacije procedure izbora i selekcije za obrazovanje u zemlјi i inostranstvu;
 • planiranje, organizaciju i realizaciju obrazovanja stranih državlјana u vojnim školama i vojnim ustanovama u Republici Srbiji;
 • izradu modela karijernog vođenja i razvoja karijere PVL;
 • regulisanje penzijskog staža bivšim PVL kojima je služba prestala bez prava na penziju;
 • predlaganje i priprema normativno-pravnih akata u oblastima kojima se reguliše profesionalna vojna služba, prijem u službu, stanja u službi, raspoređivanje, unapređivanje, napredovanje, školovanje i usavršavanje, ocenjivanje i ostala pitanja iz nadležnosti Uprave za kadrove;
 • predlaganje i priprema normativno-pravnih akata kojima se reguliše psihološka delatnost u MO i VS;
 • funkcionalnu integraciju i koordinaciju rada  svih psihologa u MO i VS;

UPRAVA ZA TRADICIJU, STANDARD I VETERANE
 
Uprava za tradiciju, standard i veterane obavlja poslove koji se odnose na pitanja tradicije, vojnih veterana, muzejske delatnosti, socijalnih i humanitarnih pitanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, stambeno obezbeđenje zaposlenih, odlikovanja i priznanja, kao i za saradnju sa ostalim ministarstvima i organizacijama koja se bave poslovima iz oblasti, tradicije, standarda i veterana.
 
Za načelnika Uprave za tradiciju, standard i veterane organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće organizacione celine:
 
 1. Vojni muzej  
 2. Muzej Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva
 
Vojni muzej obavlja poslove koji se odnose na sakupljanje, pripremu i izlaganje muzejskog materijala u vezi sa vojnom i ratnom istorijom i tradicijom kao dela nacionalne kulturne baštine, izdavačku delatnost od značaja za stručni rad i promociju muzejskih fondova i zbirki i razmenu publikovanih izdanja sa drugim muzejima, kao i saradnju sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.
 
Muzej Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje, proučavanje, čuvanje, izlaganje i zaštitu i stručnu obradu muzejskog materijala iz istorije jedinica i ustanova Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane.
 
Rukovodilac Sektora