Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
14.04.2021.

Poziv za podnošenje ponuda za prodaju otpadnih olovnih akumulatoraNa osnovu člana 73. Pravilnika o materijalnom poslovanju (“SVL”, br. 29/14, 09/17,
34/18 i 19/20)
RS MO GŠ VS- Kopnena Vojska TRZ „Čačak“- Čačak
objavljuje
POZIV
za podnošenje ponude za prodaju br. 01/2021,

1.Prodavac: GŠVS, Kopnena Vojska, TRZ «Čačak» Čačak , Dr Dragiše Mišovića 167 Čačak

2.Vrsta prodavca: korisnik budžetskih sredstava

3.Vrsta postupka: prodaja javnim nadmetanjem.

4.Predmet prodaje: otpadni olovni akumulatori, indeksnog broja 16 06 01*.

5.Kriterijum za dodelu ugovora je: “najviša ponuđena cena”, a u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

6. Konkursna dokumentacija preuzima se sa: internet adrese Prodavca www.mod.gov.rs

7. Ponuda sa priloženom dokumentacijom, u svemu prema priloženom uputstvu iz konkursne dokumentacije, dostavlja se poštom ili neposredno, u zapečaćenoj koverti na adresu TRZ "Čačak", Dr. Dragiše Mišovića 167, 32000 Čačak, sa naznakom “PONUDA - NE OTVARAJ” ZA PRODAJU br. 01/2021- otpadni olovni akumulatori sa pozivom na broj 1470- NE OTVARATI“, a na poleđini naziv i adresa ponuđača. Ponuda mora da bude podneta na preuzetom originalnom obrascu iz konkursne dokumentacije.

8. Rok za dostavljanje ponude je najkasnije do 10.05.2021.g. do 10,00 časova.

9. Pravo učešća u postupku imaju sva ovlašćena pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz konkursne dokumentacije. Dokaze o ispunjenosti navedenih uslova, kao i sva druga potrebna dokumenta iz konkursne dokumentacije, ponuđač je obavezan da dostavi uz ponudu.

10.Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za dostavljanje ponuda, dana 10.05.2021.godine u 10,15 časova, u prostorijama TRZ "Čačak", Dr. Dragiše Mišovića 167, 32000 Čačak. Ukoliko je dan određen za otvaranje ponuda neradni dan, javno otvaranje ponuda obaviće se u navedenim terminu i mestu, prvog sledećeg radnog dana.

Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku otvaranja ponuda Komisiji za prodaju Prodavca predaju ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda. Ovlašćenje mora da sadrži: ime i prezime ovlašćenog predstavnika, broj lične karte i matični broj, potpis ovlašćenog lica i pečat Ponuđača.

11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.

12. Dodatna obaveštenja i informacije o javnom pozivu mogu se dobiti na telefon: 066/ 802-4096-osoba za kontakt vs Dejan Stamenković, spec. struk. inž.

Konkursna dokumentacija za prodaju i preuzimanje olovnih otpadnih akumulatora