Резултати тестирања

Информацију о постигнутом резултату кандидат може добити путем телефона – број 011/3203-253; (32-253). Рок за жалбе је 24 часа од дана објављивања информација. Жалба мора бити у писаној форми, достављена лично, факсом или путем е-мејла Дирекцији ПЕЛТ.
E-mail: serbian.stanag@mod.gov.rs
Комисија доноси одлуку о жалби у року од 24 часа.

Дирекција ПЕЛТ коначне резултате прослеђује Управи за кадрове Сектора за људске ресурсе МО како би резултати били унети у јединствену базу података МО.

Сваки кандидат добија Уверење о језичком профилу у коме се наводе:
1. Подаци о кандидату (име и презиме, датум и место рођења и чин)
2. Датум и место тестирања
3. Датум издавања и датум истека уверења
4. Број уверења
5. Стандардизовани језички профил (СЈП)
Дирекција ПЕЛТ на прописаном обрасцу службено доставља кандидату Уверење о оствареном стандардизованом језичком профилу. Уверење потписује и оверава Управа за кадрове СЉР и важеће је 3 (три) године од датума издавања.
Уверење је двојезично: на српском и на енглеском језику.

НАПОМЕНА:
Кандидат може, на писмени захтев, добити опис резултата свог теста, који укључује број поена за тестове слушања и читања и описне оцене за тестове говора и писања.
У случају да није задовољан добијеним СЈП-ом, кандидат може поново изаћи да полаже STANAG 6001 испит из све четири вештине, за стицање новог СЈП-а, након истека годину дана од првог полагања.
Рок важења уверења је 3 (три) године од датума новог полагања, односно датума издавања новог уверења.