Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
28.06.2018

Oglas za prodaju rashodovanih pokretni stvari 
VP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju pisanim javnim nadmetanjem
 
 
Rashodovane pokretne stvari u VP 5033 Niš (kasarna „Knjaz Mihailo“ u Nišu):
 
AUTOMOBIL  PINZGAUER 710 K,...................................................................................... 1 kom
AUTOMOBIL FAP 1314 SV/A, FAP 1314 SV /AV, FAP 2026 BS/AV..............................3 kom
AUTOMOBIL ZIL 130 E............ ..........……………………………………………………. .1 kom
Tegljač FAP 1921 BT/36 A........................................................................................................1 kom
AUTOMOBIL LADA RIVA 2107...........................................................................................1 kom
AUTOMOBIL  sanitetski VW 1.9 dizel……………………………………………………1 kom
AUTOMOBIL UAZ 452 E za prevoz stanica, UAZ-469 B................................................. .5 kom
VALjAK DVV-10, DOZER TG 220.................................. .........................................................2 kom
PRIKOLICA kompresor FAGRAM PK-71 ................. ....................................................... .1 kom
PRIKOLICA  pokretna prodavnica TL 5000 BI ................................................................ 1 kom
MESIONICA pokretna mehanizovana M63, PEĆ A/P za pečenje hleba...........................2 kom
AUTOMOBIL JUGO FLORIDA 1.3 CW.................................................................................1 kom
 
Sredstva koja su predmet javnog nadmetanja, da bi bila registrovana, mora da zadovolje uslove iz važećeg Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (Sl.glasnik RS br.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-ispr. i 63/17).

Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja do 25.07.2018. god. do  09,00 časova izvrše bespovratnu uplatu od 3.000,00 din. na ime naknade troškova sprovođenja nadmetanja, na tekući račun RS MO RC Beograd broj  840-19540845-28, poziv na broj 1227423122215/18, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  05/18 u VP 5033 Niš“      
           
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju, predati prodavcu do 25.07.2018.godine, nakon čega mogu preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.
Razgledanje sredstava je moguće 23. 07. i 24.07.2018. godine od 09,00 do 13,00 č i 25.07.2018. godine od 07,30 do 09,00 č, ISKLjUČIVO licima koja otkupe dokumentaciju.

Javno nadmetanje održaće se 25.07.2018. godine sa početkom u 11,00 č u prostorijama  Doma Vojske Srbije u Nišu, Sinđelićev trg, bb.
Za učešće na nadmetanju potrebno je, uz pisanu ponudu u zatvorenoj koverti,  uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,30 č. Bliže informacije telefonom: 018/508-588, (faks 018/508-591) ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.