Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
19.03.2018

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju ulja i motornog benzinaVP 5033 Niš
oglašava
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju upotrebljavanog ulja i
rashodovanog-degradiranog motornog benzina MB-86  iz jedinica VS
 
 
Uslovi za sprovođenje nadmetanja biće definisani u tenderskoj dokumentaciji, koju će učesnici nadmetanja preuzeti, po sopstvenom zahtevu i bez nadoknade.
 
Na pisanom javnom nadmetanju mogu učestvovati pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, koja imaju važeće registracije i dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje ili tretman upotrebljavanog ulja (Partija 1) i rashodovanog-degradiranog motornog benzina MB-86 (Partija 2), u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ili angažuju jednog ili više podizvođača koji poseduju navedene registracije i dozvole. Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili dve partije.
 
Za preuzimanje tenderske dokumentacije za nadmetanje, potrebno je dostaviti pisani zahtev za učešće, koje predati lično ili poštom u VP 5033 Niš, ulica Bulevar Nikole Tesle, bb. u periodu od dana objavljivanja oglasa do 13.04.2018.godine, u kom roku se tenderska dokumentacija može i preuzeti.     
U razmatranje će se uzeti samo koverte sa pisanim ponudama koje se prime u VP 5033 Niš (lično ili poštom) najkasnije do 10,30 časova 19.04.2018.godine.
   
Otvaranje koverti sa pisanim ponudama biće realizovano dana 19.04.2018.godine u 11,00 časova u VP 5033 Niš,  ulica Bulevar Nikole Tesle, bb.
Rok za dostavljanje obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača je 27.04.2018. godine.

Lica koja upute zahtev za preuzimanje tenderske dokumentacije mogu u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
 
Kontakt telefoni: 018/508-815, 508-536, faks: 018/508-591.