Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Sektor za civilnu odbranu i pripreme odbraneSektor za civilnu odbranu i pripreme odbrane je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane obavlja poslove koji se odnose na: planiranje priprema za odbranu Republike Srbije, izradu akata i planskih dokumenata kojima se planiraju mere i radnje za uspešno funkcionisanje državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u vanrednom i ratnom stanju; koordinaciju poslova na obezbeđenju uslova za život i rad građana i zadovoljenje potreba snaga odbrane u vanrednom i ratnom stanju; planiranje i sprovođenje obuke građana i jedinica civilne zaštite opšte namene za odbranu zemlje; vojnu, radnu i materijalnu obavezu.
 
Sektorom za civilnu odbranu i pripreme odbrane rukovodi pomoćnik ministra odbrane za civilnu odbranu i pripreme odbrane.
 

 
U Sektoru za civilnu odbranu obrazovane su sledeće unutrašnje jedinice:
 
1. Uprava za obaveze odbrane,
2. Odeljenje za zajedničke poslove i
3. Grupa za vojnopolicijske poslove.
 
UPRAVA ZA OBAVEZE ODBRANE
 
Uprava za obaveze odbrane obavlja poslove koje se odnose na planiranje i uređenje uspešnog funkcionisanja državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u vanrednom i ratnom stanju, obuku građana i jedinica civilne zaštite opšte namene za odbranu zemlje, vojnu, radnu i materijalnu obavezu kao i poslove u oblasti zaštite i spasavanja civilnog stanovništva.
 
Za načelnika Uprave za obaveze odbrane organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće organizacione celine:
 
Regionalni centar Ministarstva odbrane Beograd
Regionalni centar Ministarstva odbrane Novi Sad
Regionalni centar Ministarstva odbrane Niš
Regionalni centar Ministarstva odbrane Kragujevac  
Regionalni centar Ministarstva odbrane Valjevo
 
Regionalni centri Ministarstva odbrane su vojne ustanove Ministarstva odbrane organizovane po teritorijalnom principu. Obavljaju poslove koji se odnose na pripremu i usklađivanje predloga planova odbrane sa subjektima planiranja odbrane, postupanje po dokumentima za sprovođenje Plana odbrane Ministarstva odbrane, organizaciju, koordinaciju i funkcionisanje poslova civilne zaštite, obuku građana i jedinica civilne zaštite opšte namene za potrebe odbrane zemlje, kao i poslove koji se odnose na mobilizaciju, vojnu, radnu i materijalnu obavezu.