Министарство одбране Републике Србије
 

Радмила Јагодић, в.д. помоћника министра за буџет и финансије

тел: +381 11 30 06 093
email: radmila.jagodic@mod.gov.rs

Рођена:  27.11.1951. године

Образовање:
• Правни факултет, положен стручни испит за рад у државним органима и положен правосудни испит.

Радно ангажовање:
• од 27. маја 2015 – Министарство одбране,
• септембар 2009 - мај 2015 – Министарство финансија,
• новембар 2005 – септембар 2009 – Републички геодетски завод,
• 1994 -2005 –Министарство правде и Министарство за државну управу и локалну самоуправу,
• 1976 - 1993 – Општинска управа Општине Крушевац, Имовинско-правна служба.

Професионално искуство:
• в.д. помоћника министра одбране, Сектор за буџет и финансије;
• помоћник министра финансија, Сектор за имовинско-правне послове;
• управни послови, виши саветник на другостепеном управном решавању, израда катастра непокретности-саветник у Служби за катастар непокретности Београд;
• управни инспектор у звању саветник (7 година са седиштем у Крушевцу при Расинском округу, а 5 година са седиштем у Београду);
• шеф Имовинско-правне службе у Општини Крушевац (12 година), где је почела као приправник-дипломирани правник;
• председник комисије за излагање података о непокретностима и правима на њима ради израде катастра непокретности у Републичком геодетском заводу у Београду;
• члан Комисије за полагање државног испита за рад у органима државне управе за област радно право и радни односи и канцеларијско пословање органа државне управе у Министарству за државну управу и локалну самоуправу као испитивач;
• председник Комисије за рехабилитационо обештећење од 09.02.-31.07.2012.год.;
• члан Стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије;
• председник Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Г, сукцесија;
• члан Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Б, сукцесија;
• руководилац Радне групе за прикупљање података о имовини на територији бивших република СФРЈ;
• члан Међуресорске комисије – потонула пловила на рекама Дунав, Тиса и Сава;
• члан Савета Националне инфраструктуре геопросторних података ("Сл.гл.РС"бр.71/2013) ;
• Члан Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта по цени,...("Сл.гл.РС."бр.71/2014) ;
• Члан у Надзорном одбору Националне корпорације за осигурање стамбених кредита, ("Сл.гл.РС."бр.45/2015)

Језици:
Говори македонски
Пасивно знање енглеског и француског

Брачно стање:
Удата, два сина