Министарство одбране Републике Србије
 

Војнобезбедносна агенција - НадлежностиОТКРИВАЊЕ – ПРАЋЕЊЕ – СПРЕЧАВАЊЕ – СУЗБИЈАЊЕ – ПРЕСЕЦАЊЕ

– обавештајне и друге делатности страних служби, организација и лица усмерених против Министарства одбране и Војске Србије,

– унутрашњег и међународног тероризма и субверзивних активности усмерених против команди, јединица и установа Министарства одбране и Војске Србије.

ОТКРИВАЊЕ – ИСТРАЖИВАЊЕ – ДОКУМЕНТОВАЊЕ:

– кривичних дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије, против човечности и међународног права, те најтежих кривичних дела са елементима организованог криминала када се као учиниоци појављују војна и цивилна лица на служби у Министарству одбране и Војсци Србије или када је неко од наведених кривичних дела усмерено против Министарства одбране и Војске Србије.

У оквиру своје надлежности, Војнобезбедносна агенција остварује задатке који су прописани чланом 9. Закона о службама безбедности СРЈ.

У складу са Законом, припадници ВБА овлашћени су да:

– прикупљају податке (и применом посебних метода и средстава за тајно прикупљање података чл. 22 – 32),

– евидентирају податке (чл. 33–35),

– носе и примењују оружје и друга средства принуде (чл. 36);,

– примењују полицијска овлашћења у складу са Закоником о кривичном поступку (чл. 8, ст. 3).

Закон о основама уређења служби безбедности Републи­ке Србије, из 2007. године, дефинисао је структуру безбедносно - обавештајног система Србије, на основу које у Министарству одбране постоје две службе безбедности: 

– Војнобезбедносна и Војнообавештајна агенција.