Министарство одбране Републике Србије
 

Рачуноводствени центарРачуноводствени центар обавља послове који се односе на: материјално финансијску контролу; контролу обрачуна плата, пореза, доприноса и других личних примања; обрачун и исплату плата накнада и других личних примања; вођење књиговодствене евиденције о стању и кретању средстава; послове платног промета; књижење извршних судских решења у финансијском књиговодству; чување и архивирање материјално финансијске документације.