Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за снабдевањеУправа за снабдевање из свог делокруга  обавља следеће послове: планира и организује задатке набавке и продаје покретних средстава за потребе корисника у Министарству одбране и ВС; план набавки доставља Управи за јавне набавке у складу са важећим законским прописима,  контролише реализацију набаке и продаје покретних средстава, израђује налоге Дирекцији за набавку и продају за извршење набавке, прописује нормативну регулативу и документа за систем снабдевања.

Управи за снабдевање потчињена је Дирекција за набавку и продају

Дирекција за набавку и продају из свог  делокруга  обавља следеће послове: организује и спроводи поступке набавке и продаје покретних средстава за потребе корисника у Министарству одбране и ВС;  обједињава и доставља извештаје Управи за јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама; прати реализацију набавки и уговора, прикупља неопходна докумената и сагласности за покретање набавки и закључивање уговора; припрема  документацију за плаћање по уговорима и приспелим обавезама.