Министарство одбране Републике Србије
 

Сектор за политику одбранеСектор за политику одбране обавља послове који се односе на планирање, организацију и реализацију садржаја из домена развоја система одбране, уређења организације, мобилизације, међународне војне сарадње и подршку систему одбране у процесу европских интеграција.
Сектор за политику одбране је основна унутрашња јединица Министарства одбране надлежна за: израду стратегијских докумената; документа планирања развоја система одбране; развој научноистраживачке и инвентивне делатности; нормативно уређење организације и управљање организацијским променама; нормативно уређење процеса планирања и  припреме мобилизације; планирање и организовање међународне војне сарадње; спровођење међународних споразума и конвенција, подршку систему одбране у процесу европских интеграција, мултилатералну и билатералну сарадњу.
 
Сектором за политику одбране руководи помоћник министра одбране за политику одбране.


 
 У Сектора за политику одбране образоване су следеће уже унутрашње јединице:
1. Управа за стратегијско планирање
2. Управа за организацију
3. Управа за међународну војну сарадњу

УПРАВА ЗА СТРАТЕГИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ
 
Управа за стратегијско планирање обавља послове који се односе на припрему стратегијских докумената и докумената планирања развоја система одбране, опредељења, циљеве и задатке политике националне безбедности и политике одбране, планирање и развој научноистраживачке и инвентивне делатности, те координацију активности у Процесу планирања и прегледа (PARP) у оквиру НАТО програма Партнерство за мир.
 
УПРАВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ
 
Управа за организацију обавља послове који се односе на нормативно уређење организације Министарства одбране и Војске Србије и мобилизације субјеката система одбране, управљање организацијским променама и вођење организацијског развоја у Министарству одбране и Војсци Србије.
 
УПРАВА ЗА МЕЂУНАРОДНУ ВОЈНУ САРАДЊУ
 
Управа за међународну војну сарадњу обавља послове који се односе на планирање и организовање међународне војне сарадње, израду међународних уговора, спровођење међународних споразума, конвенција, интеграција, комуникацију са страним војним представницима и дипломатским мисијама.
 
За помоћника министра одбране за политику одбране организационо и функционално везане су следеће организационе целине:
  1. Дирекција за европске интеграције и управљање пројектима,
  2. Војно представништво у Мисији Републике Србије при НАТО,
  3. Канцеларија за административно – стручне послове,
  4. Списак радних места у Министарству спољних послова која се попуњавају са ПВЛ .
 
Дирекција за европске интеграције и управљање пројектима обавља послове који се односе на пружање стручне подршке систему одбране у процесу европских интеграција, као и управљање пројектима организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије предвиђеним за финансирање из средстава Европске уније и међународне развојне помоћи и другим стандардима, форматима и захтевима међународних организација држава – донатора.
 
Војно представништво у Мисији Републике Србије при НАТО обавља послове који се односе на представљање Министарства одбране и Војске Србије у НАТО и ЕУ, заступање и заштиту одбрамбених и војних интереса Републике Србије у НАТО и ЕУ и подршку примени стандарда у циљу унапређења интероперабилности Војске Србије.
Канцеларија за административне и стручне послове обавља административне послове за потребе Владе Републике Србије, а који се тичу остваривања непосредне везе између Министарства одбране и Канцеларије Владе РС и припрему садржаја за медијско представљање и комуникацију са јавношћу.
 
За начелника Управе за међународну војну сарадњу организационо и функционално везане су следеће организационе целине:
  1. Војна представништва у иностранству
  2. Верификациони центар
  Војна представништва у иностранству обављају послове који се односе на представљање Министарства одбране и Војске Србије у међународним организацијама и заступање одбрамбених и војних интереса Републике Србије у међународним организацијама и сталним мисијама држава чланица.
 
Верификациони центар обавља послове који се односе на спровођење међународно прихваћених обавеза Републике Србије у области контроле наоружања и реализацију активности дефинисане документима и конвенцијама Организације уједињених нација.