Министарство одбране Републике Србије
 
15.06.2012

Интерни конкурс за попуну радног места у Дирекцији за промену каријере Управе за традицију, стандард и ветеранеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуну радног места војног службеника
у Дирекцији за промену каријере
Управе за традицију, стандард и ветеране
Сектора за људске ресурсе Министарства одбране Републике Србије
пријемом лица из састава Министарства одбране и Војске Србије
у радни однос на неодређено време

место рада Београд
1. Референт - 1 извршилац, ВСС.


ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

• да је кандидат држављанин Републике Србије;
• да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
• да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци;
• да су здравствено способни за дужности у Министарству одбране и Војсци Србије;
• да се налазе на служби у Министарству одбране и Војсци Србије и
• да немају негативних службених оцена.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

За радно место може конкурисати лице које има:

- Завршен економски факултет и
- познаје рад на рачунару.На конкурсу могу учествовати сви професионални припадници Војске Србије и државни службеници и намештеници запослени у Министарству одбране Републике Србије, који испуњавају опште и посебне услове конкурса.

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидати достављају и:

• CV или кратку биографију;
• извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац не старији од 6 месеци);
• уверење о држављанству (не старије од 6 месеци;
• оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (оверену у суду или општини);
• сертификат о познавању рада на рачунару, према стандарду ECDL;
• уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак, због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
• уверење надлежног Министарства унутрашњих послова Републике Србије да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци);
• потврду надлежног старешине да кандидат нема негативних службених оцена.


Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће лекарско уверење о здравственој способности.

Пре пријема у радни однос, за кандидате који мењају статус, а испуњавају услове конкурса и уђу у најужи избор, уз њихову сагласност, биће извршена безбедносна провера.

Сви докази о испуњености услова за пријем достављају се као оригинали или оверене фотокопије. Уверења која се прилажу уз молбу, ако нису трајног карактера, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.


ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све услове конкурса за пријем на радно место.

Са свим кандидатима, међу којима се спроводи изборни поступак, конкурсна комисија ће обавити разговор и извршиће њихово рангирање према одобреним критеријумима. Позив за разговор и остала обавештења упућују се кандидату на адресу која је наведена у пријави за конкурс.

Одлуку о пријему донеће надлежни старешина и са садржајем исте биће упознати сви кандидати који учествују у изборном поступку.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве на интерни конкурс, са приложеним доказима о испуњавању услова, доставити непосредно или поштом препоручено на адресу:

УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ
Немањина 15, 11000 Београд
са назнаком „За интерни конкурс“.

У пријави за конкурс обавезно се наводи име и презиме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса на којој се кандидату достављају обавештења, број телефона, досадашње радно место и стручно искуство, подаци о посебним вештинама и знањима.

Рок за подношење молби је 15 дана од дана објављивања у магазину „Одбрана“.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин, неће се узимати у разматрање и биће одбачене закључком против кога се може изјавити жалба.

Информације о конкурсу могу се добити на телефон 011/3203-472 и на сајту Министарства одбране Републике Србије (www.mod.gov.rs). МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуну радног места војног службеника
у Дирекцији за промену каријере
Управе за традицију, стандард и ветеране
Сектора за људске ресурсе Министарства одбране Републике Србије
пријемом лица из састава Министарства одбране и Војске Србије
у радни однос на неодређено време

место рада Београд
1. Референт - 1 извршилац, ВСС.


ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

• да је кандидат држављанин Републике Србије;
• да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
• да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци;
• да су здравствено способни за дужности у Министарству одбране и Војсци Србије;
• да се налазе на служби у Министарству одбране и Војсци Србије и
• да немају негативних службених оцена.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

За радно место може конкурисати лице које има:

- Завршен економски факултет и
- познаје рад на рачунару.На конкурсу могу учествовати сви професионални припадници Војске Србије и државни службеници и намештеници запослени у Министарству одбране Републике Србије, који испуњавају опште и посебне услове конкурса.

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидати достављају и:

• CV или кратку биографију;
• извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац не старији од 6 месеци);
• уверење о држављанству (не старије од 6 месеци;
• оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (оверену у суду или општини);
• сертификат о познавању рада на рачунару, према стандарду ECDL;
• уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак, због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
• уверење надлежног Министарства унутрашњих послова Републике Србије да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци);
• потврду надлежног старешине да кандидат нема негативних службених оцена.


Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће лекарско уверење о здравственој способности.

Пре пријема у радни однос, за кандидате који мењају статус, а испуњавају услове конкурса и уђу у најужи избор, уз њихову сагласност, биће извршена безбедносна провера.

Сви докази о испуњености услова за пријем достављају се као оригинали или оверене фотокопије. Уверења која се прилажу уз молбу, ако нису трајног карактера, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.


ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све услове конкурса за пријем на радно место.

Са свим кандидатима, међу којима се спроводи изборни поступак, конкурсна комисија ће обавити разговор и извршиће њихово рангирање према одобреним критеријумима. Позив за разговор и остала обавештења упућују се кандидату на адресу која је наведена у пријави за конкурс.

Одлуку о пријему донеће надлежни старешина и са садржајем исте биће упознати сви кандидати који учествују у изборном поступку.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве на интерни конкурс, са приложеним доказима о испуњавању услова, доставити непосредно или поштом препоручено на адресу:

УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ
Немањина 15, 11000 Београд
са назнаком „За интерни конкурс“.

У пријави за конкурс обавезно се наводи име и презиме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса на којој се кандидату достављају обавештења, број телефона, досадашње радно место и стручно искуство, подаци о посебним вештинама и знањима.

Рок за подношење молби је 15 дана од дана објављивања у магазину „Одбрана“.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин, неће се узимати у разматрање и биће одбачене закључком против кога се може изјавити жалба.

Информације о конкурсу могу се добити на телефон 011/3203-472 и на сајту Министарства одбране Републике Србије (www.mod.gov.rs).