Министарство одбране Републике Србије
 
15.06.2012

Интерни конкурс за попуну радног места у Центру војномедицинских установа БеоградМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуну радног места војног службеника
у Центру војномедицинских установа Београд
Управе за војно здравство Министарства одбране Републике Србије
у радни однос на неодређено време
пријемом лица из састава Министарства одбране и Војске Србије
у радни однос на неодређено време

место рада Београд
1. један (1) лекар са завршеним Медицинским факултетом, С2С/ВСС


ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

• да је кандидат држављанин Републике Србије;
• да има одговарајућу стручну спрему;
• да је здравствено способан за дужности у Министарству одбране и Војсци Србије;
• да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци;
• да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
• да је професионални припадник Војске Србије и да се налази на служби у Министарству одбране и Војсци Србије и
• да нема негативних службених оцена.


ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

За радно место може конкурисати лице које има:

- завршен Медицински факултет и
- положен стручни испит.

На конкурсу могу учествовати сви професионални припадници Војске Србије и државни службеници и намештеници запослени у Министарству одбране Републике Србије, који испуњавају опште и посебне услове конкурса.

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи основне личне податке, адресу и контакт телефон, кандидати достављају и:

• CV или кратку биографију;
• извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац не старији од 6 месеци);
• уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
• фотокопију личне карте;
• фотокопију радне књижице;
• оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (оверену у суду или општини);
• уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак, због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
• уверење надлежног Министарства унутрашњих послова Републике Србије да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци);
• потврду надлежног старешине да кандидат нема негативних службених оцена.


Сви докази о испуњености услова за пријем достављају се као оригинали или оверене фотокопије. Уверења која се прилажу уз молбу, ако нису трајног карактера, не могу бити старија од 6 (шест) месеци. Уколико су наведени докази већ достављени на наведени начин, исти се не морају поново достављати.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће лекарско уверење о здравственој способности.

Пре пријема у радни однос, за кандидате који мењају статус, а испуњавају услове конкурса и уђу у најужи избор, уз њихову сагласност, биће извршена безбедносна провера.ИЗБОРНИ ПОСТУПАК


Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све услове конкурса за пријем на радно место.

Са свим кандидатима, међу којима се спроводи изборни поступак, конкурсна комисија ће обавити разговор и извршиће њихово рангирање према одобреним критеријумима. Позив за разговор и остала обавештења упућују се кандидату на адресу која је наведена у пријави за конкурс.

Одлуку о пријему донеће надлежни старешина и са садржајем исте биће упознати сви кандидати који учествују у изборном поступку.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса, молбу са наведеном документацијом по конкурсу, подносе јединицама-установама у којима се налазе на служби.

Команде јединица-установа примљене молбе службеном поштом достављају на адресу:

ЦЕНТАР ВОЈНОМЕДИЦИНСКИХ УСТАНОВА БЕОГРАД
Пастерова 3, 11000 Београд
са назнаком „За конкурс за пријем у службу“.

У пријави за конкурс обавезно се наводи име и презиме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса на којој се кандидату достављају обавештења, број телефона, досадашње радно место и стручно искуство, подаци о посебним вештинама и знањима.

Рок за подношење молби је 8 дана од дана објављивања у магазину „Одбрана“.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин, неће се узимати у разматрање и биће одбачене закључком против кога се може изјавити жалба.

Додатне информације могу се добити на бројевима телефона: 011/3203-564, војни службеник Соња Игњатовић.