Министарство одбране Републике Србије
 
17.04.2012

Интерни конкурс за пријем у Технички ремонтни завод „Чачак“ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

расписује


ИНТЕРНИ КОНКУРС

за пријем на службу у Војску Србије на неодређено време
у својству војних службеника и војних намештеника
У Техничком ремонтном заводу „Чачак“ Копнене војске

1. Вођа смене у Одељењу за ФО и ППЗ Сектора за опште и оперативне послове, ССС, ЕС 61002, група радног места 08 и 540 бодова – 1 извршилац
2. Чувар у Одељењу за ФО и ППЗ Сектора за опште и оперативне послове, ССС, ЕС 61003, група радног места 10 и 465 бодова – 6 извршилаца
3. Чувар у Одељењу за ФО и ППЗ Сектора за опште и оперативне послове, КВ, ЕС 61002, група радног места 10 и 430 бодова – 1 извршилац
4. Фарбар у Одељењу за ремонт ЗА и ПА, Погона за ремонт наоружања Сектора за ремонт машинске технике, КВ, ЕС 62144, група радног места 09 и 510 бодова – 1 извршилац
5. Фарбар у Одељењу за ремонт ЗА и ПА Погона за ремонт наоружања Сектора за ремонт машинске технике, КВ, ЕС 62144, група радног места 09 и 510 бодова – 1 извршилац
6. Помоћни радник у Погону за ремонт возила гусеничара Сектора за ремонт машинске технике, ПКВ, ЕС 61001, група радног места 12 и 310 бодова – 1 извршилац
7. Фарбар у Одељењу за ремонт склопова Погона за ремонт возила гусеничара Сектора за ремонт машинске технике, КВ, ЕС 62144, група радног места 09 и 510 бодова – 1 извршилац
8. Механичар за ПП средства и посуде под притиском у Одељењу за ремонт посуда под притиском и ПП апарата Погона за ремонт возила гусеничара Сектора за ремонт машинске технике, КВ, ЕС 62168, група радног места 08 и 560 бодова – 2 извршиоца
9. Помоћни радник у Погону за ремонт возила точкаша мотора и ЕЕС Сектора за ремонт машинске технике, ПКВ, ЕС 61002, група радног места 12 и 310 бодова – 1 извршилац
10. Механичар за возила точкаше у Одељењу за ремонт возила точкаша Погона за ремонт возила точкаша, мотора и ЕЕС Сектора за ремонт машинске технике, ССС, ЕС 62102, група радног места 07 и 602 бода – 3 извршиоца
11. Механичар за артиљеријско наоружање у Одељењу за ремонт земаљске артиљерије и противавионске артиљерије Погона за ремонт наоружања Сектора за ремонт машинске технике, ССС, ЕС 62108, група радног места 07 и 637 бодова – 1 извршилац
12. Механичар за возила гусеничаре у Одељењу за ремонт возила гусеничара Погона за ремонт возила гусеничара Сектора за ремонт машинске технике, ССС, ЕС 62103, група радног места 07 и 637 бодова – 5 извршилаца
13. Механичар за возила гусеничаре у Одељењу за ремонт возила гусеничара Погона за ремонт возила гусеничара Сектора за ремонт машинске технике, КВ, ЕС 62103, група радног места 08 и 580 бодова – 1 извршилац
14. Механичар за КзУ у Одељењу за ремонт криптозаштитних уређаја Погона за ремонт оптике, оптоелектронике и ласера Сектора за ремонт електронике и електротехнике, ССС, ЕС 62124, група радног места 07 и 639 бодова – 2 извршиоца
15. Механичар за возила точкаше у Одељењу за ремонт мотора Погона за ремонт возила точкаша, мотора и ЕЕС Сектора за ремонт машинске технике, КВ, ЕС 62102, група радног места 08 и 545 бодова – 3 извршиоца
16. Зидар фасадер у Одељењу грађевинских радова и одржавање чистоће Погона за одржавање, КВ, ЕС 62822, група радног места 09 и 504 бодова – 1 извршилац


Општи услови конкурса:
- да су кандидати држављани Републике Србије,
- да су здравствено способни за службу у Војсци Србије,
- да се налазе на служби у Министарству одбране или Војсци Србије у својству професионалног војног лица (официра, подофицира, професионалног војника), војног службеника, војног намештеника, односно државног службеника или намештеника,
- да нису осуђивани и да се против њих не води кривични поступак,
- да немају негативних службених оцена.


Посебни услови:
За формацијско место под редним бројем 1:
- завршена средња школа у трајању од 4 године, свих смерова и поседовање уверења о завршеном ватрогасном курсу.

За формацијско место под редним бројем 2:
- завршена средња школа у трајању од 4 године, свих смерова.

За формацијско место под редним бројем 3:
- завршена школа за КВ раднике, свих смерова.

За формацијско место под редним бројевима 4. и 5:
- завршена школа за КВ раднике, грађевинске или хемијске струке.

За формацијско место под редним бројем 6:
- завршена осмогодишња школа и два разреда средње школе, свих смерова; поседовање возачке дозволе "Ц" категорије.

За формацијско место под редним бројем 7:
- завршена школа за КВ раднике, грађевинске или хемијске струке.За формацијско место под редним бројем 8:
- завршена школа за КВ раднике, пожељно машинске струке, завршен курс за ПП механичара.

За формацијско место под редним бројем 9:
- завршена осмогодишња школа и два разреда школе за КВ раднике, свих смерова; поседовање возачке дозволе "Ц" категорије.

За формацијско место под редним бројем 10:
- завршена средња машинска школа у трајању од 4 године, пожељно смер аутомеханичар.

За формацијско место под редним бројем 11:
- завршена средња машинска школа у трајању од 4 године, пожељно смер бравар, машинбравар.

За формацијско место под редним бројем 12:
- завршена средња машинска школа у трајању од 4 године, пожељно смер аутомеханичар.

За формацијско место под редним бројем 13:
- завршена школа за КВ раднике машинске струке, пожељно смер аутомеханичар.

За формацијско место под редним бројем 14:
- завршена средња електротехничка школа у трајању од 4 године, пожељно смер телекомуникације.

За формацијско место под редним бројем 15:
- завршена школа за КВ раднике машинске струке, пожељно смер аутомеханичар.

За формацијско место под редним бројем 16:
- завршена школа за КВ раднике грађевинске струке, радно искуство у струци најмање 3 година, здравствени услови - уверење за рад на висини.

Кандидати који испуњавају услове конкурса молбе подносе Војној пошти 1084 Београд редовним путем преко команде своје јединице.

Уз молбу се прилажу следећа документа:
- кратка биографија у којој обавезно навести контакт телефон;
- оверена копија дипломе о завршеном образовању;
- оверене копије сведочанстава са завршен сваки разред средње школе;
- уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци),
- уверење надлежног МУП-а да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци (не старије од шест месеци);
- мишљење команданта јединице ранга батаљона;
- оверена фотокопија последње службене оцене;
- оверен и потписан картон основних и личних података КОЛП-1 и
- фотокопија војне легитимације или личне карте.


У току изборног поступка, конкурсна комисија ће, са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове конкурса, обавити проверу оспособљености, знања и вештина. О месту, дану и времену провере кандидати ће бити накнадно обавештени. За кандидате који испуњавају услове конкурса, а пријемом мењају статус лица у служби, уз њихову сагласност, биће извршена безбедносна провера.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити разматране. Конкурсна документација се неће враћати кандидатима који не буду изабрани.

Рок за подношење пријава за пријем у службу је 30 дана од дана објављивања конкурса.

Ближа обавештења о условима конкурса се могу добити на телефоне 032/372-666 (локал 14-250), 011/2063-334 или 011/2063-178.