Министарство одбране Републике Србије
 
01.07.2019

Јавни конкурс за избор у звање сарадника

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
 
Расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
САРАДНИКА

Расписује се конкурс за избор у звање сарадника:
једног сарадника за ужу научну област интерна медицина подобласт нефрологија у звање асистента;
једног сарадника за ужу научну област фармацеутска медицина у звање асистента;
два сарадника за ужу научну област фармакологија и токсикологија у звање асистента;
једног сарадника за ужу научну област хигијена у звање асистента.

Расписује се конкурс за поновни избор у звање сарадника:
једног сарадника за ужу научну област нуклеарна медицина у звање асистента.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
да је кандидат професионални припадник Војске Србије.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
да је кандидат завршио одговарајућу здравствену специјализацију (на клиничком предмету или на претклиничком предмету за који постоји здравствена специјализација);
да је кандидат уписао докторске академске студије или му је као магистру наука одобрена тема за израду докторске дисертације;
да је кандидат студије завршио са просечном оценом најмање осам (8);
да кандидат има најмање jeдан рад in extenso, као први аутор у часопису са рецензијом.
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
 
биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;
библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета обране Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника”. У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за коју се пријава подноси.
 
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
 
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
 
Конкурс је отворен 30 дана рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.