Министарство одбране Републике Србије
 
01.02.2019

Јавни конкурс за избор и поновни избор у звање сарадникаУНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
 
Расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и поновни избор у звање
сарадника
 
Рас­пи­су­је се кон­курс за из­бор у зва­ње са­рад­ни­ка:
јед­ног са­рад­ни­ка за ужу на­уч­ну област фар­ма­ко­ло­ги­ја и ток­си­ко­ло­ги­ја у зва­ње аси­стен­та.
Рас­пи­су­је се кон­курс за по­нов­ни из­бор у зва­ње са­рад­ни­ка:
јед­ног са­рад­ни­ка за ужу на­уч­ну област хи­рур­ги­ја по­до­бласт ор­то­пед­ска хи­рур­ги­ја и тра­у­ма­то­ло­ги­ја у зва­ње аси­стен­та;
јед­ног са­рад­ни­ка за ужу на­уч­ну област ане­сте­зи­о­ло­ги­ја и ин­тен­зив­но ле­че­ње у зва­ње аси­стен­та.

ОП­ШТИ УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:
да је кан­ди­дат про­фе­си­о­нал­ни при­пад­ник Вој­ске Ср­би­је.

ПО­СЕБ­НИ УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:
за из­бор и по­нов­ни из­бор у зва­ње аси­стен­та:
да је кан­ди­дат за­вр­шио од­го­ва­ра­ју­ћу здрав­стве­ну спе­ци­ја­ли­за­ци­ју,
да је кан­ди­дат упи­сао док­тор­ске ака­дем­ске сту­ди­је или му је као ма­ги­стру на­у­ка одо­бре­на те­ма за из­ра­ду док­тор­ске ди­сер­та­ци­је,
да је кан­ди­дат сту­ди­је за­вр­шио са про­сеч­ном оце­ном нај­ма­ње осам (8),
да кан­ди­дат има нај­ма­ње jeдан рад in ex­ten­so, као пр­ви ау­тор у ча­со­пи­су са ре­цен­зи­јом,
за из­бор у зва­ње са­рад­ни­ка у на­ста­ви:
кан­ди­дат мо­ра да бу­де сту­дент спе­ци­ја­ли­стич­ких ака­дем­ских сту­ди­ја или док­тор­ских сту­ди­ја и да је за­вр­шио сту­ди­је са оце­ном нај­ма­ње осам (8).

ДО­КУ­МЕН­ТА­ЦИ­ЈА КО­ЈА СЕ ПОД­НО­СИ УЗ ПРИ­ЈА­ВУ НА КОН­КУРС
Уз при­ја­ву на кон­курс кан­ди­да­ти тре­ба да при­ло­же:
би­о­граф­ске по­дат­ке и до­ка­зе о ис­пу­ње­но­сти усло­ва кон­кур­са;
би­бли­о­гра­фи­ју об­ја­вље­них на­уч­них и струч­них ра­до­ва са ко­пи­ја­ма при­ме­ра­ка на­уч­них ра­до­ва и дру­гих пу­бли­ка­ци­ја.

НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА
При­ја­ве на кон­курс за из­бор у зва­ње са­рад­ни­ка под­но­се се на адре­су Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та Вој­но­ме­ди­цин­ске ака­де­ми­је Уни­вер­зи­те­та об­ра­не, Цр­но­трав­ска 17, Бе­о­град, са на­зна­ком „кон­курс за из­бор у зва­ње са­рад­ни­ка”. У при­ја­ви оба­ве­зно на­ве­сти адре­су и те­ле­фон, ужу на­уч­ну област и зва­ње за ко­ју се при­ја­ва под­но­си.
Не­пот­пу­не и не­бла­го­вре­ме­но под­не­те при­ја­ве не­ће би­ти раз­ма­тра­не.
Кон­курс­на до­ку­мен­та­ци­ја се не­ће вра­ћа­ти кан­ди­да­ту.
Кон­курс је отво­рен 30 да­на ра­чу­на­ју­ћи од пр­вог на­ред­ног да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња.