Министарство одбране Републике Србије
 
01.02.2019

Јавни конкурс за из­бор у звање наставника у образовно-научном по­љу дру­штве­но-ху­ма­ни­стич­ких на­у­каУниверзитет одбране у Београду
Војна академија
 
РАСПИСУЈЕ
 
Јавни конкурс за из­бор у звање наставника у образовно-научном по­љу дру­штве­но-ху­ма­ни­стич­ких на­у­ка, и то:
 
по­нов­ни избор два наставника за ужу научну област Так­ти­ка је­ди­ни­ца В и ПВО са на­о­ру­жа­њем и опре­мом у звање до­цен­та.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
кандидат треба да поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира,
кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и
кандидат је професионално војно лице.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
– кан­ди­дат испуњава услове за по­нов­ни из­бор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист”, број 21/16).
 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за из­бор и по­нов­ни из­бор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године), које је објављено на интернет страници Универзитета (Војне академије);
попуњен одговарајући образац извештаја комисије о пријављеним кандидатима за из­бор у звање наставника (CD);
уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.
 
Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника и Упутство за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника налази се на интернет страници Војне академије.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за по­нов­ни избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за по­нов­ни избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.
 
ВАЖНА НАПОМЕНА
 
Кандидати који буду изабрани у звања наставника неће бити постављани на формацијска места наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком су већ постављени, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017).