Министарство одбране Републике Србије
 
28.12.2018

Јав­ни кон­курс за из­бор у зва­ње на­став­ни­ка у обра­зов­но-на­уч­ном по­љу тех­нич­ко-тех­но­ло­шких на­у­каУни­вер­зи­тет од­бра­не у Бе­о­гра­ду
Вој­на ака­де­ми­ја
 
РАС­ПИ­СУ­ЈЕ
 
Јав­ни кон­курс за из­бор у зва­ње на­став­ни­ка у обра­зов­но-на­уч­ном по­љу тех­нич­ко-тех­но­ло­шких на­у­ка:
 
из­бор јед­ног на­став­ни­ка за ужу на­уч­ну област Ра­дар­ски си­сте­ми у зва­ње ван­ред­ног про­фе­со­ра;
из­бор јед­ног на­став­ни­ка за ужу на­уч­ну област Си­сте­ми на­о­ру­жа­ња у зва­ње ван­ред­ног про­фе­со­ра;
из­бор јед­ног на­став­ни­ка за ужу на­уч­ну област Тран­спорт и ор­га­ни­за­ци­ја ра­да у зва­ње ван­ред­ног про­фе­со­ра;
из­бор јед­ног на­став­ни­ка за ужу на­уч­ну област Ра­кет­ни си­сте­ми у зва­ње до­цен­та и
из­бор два на­став­ни­ка за ужу на­уч­ну област Ме­ха­ни­ка у зва­ње до­цен­та.
 
ОП­ШТИ УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА
 
Да кан­ди­дат по­се­ду­је на­уч­ни сте­пен док­то­ра на­у­ка из обла­сти за ко­ју се би­ра;
Да кан­ди­дат ни­је пра­во­сна­жно осу­ђи­ван за кри­вич­но де­ло про­тив пол­не сло­бо­де, фал­си­фи­ко­ва­ња јав­не ис­пра­ве ко­ју из­да­је ви­со­ко­школ­ска уста­но­ва или при­ма­ња ми­та у оба­вља­њу по­сло­ва у ви­со­ко­школ­ској уста­но­ви;
Да је кан­ди­дат про­фе­си­о­нал­но вој­но ли­це на р. бр. 1, 2, 3. и 4. и про­фе­си­о­нал­но вој­но ли­це или вој­ни слу­жбе­ник на р. бр. 5.
 
ПО­СЕБ­НИ УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА
 
Да ис­пу­ња­ва усло­ве за из­бор у зва­ње до­цен­та  и ван­ред­ног про­фе­со­ра из чла­на 16. и чла­на 17. Пра­вил­ни­ка о сти­ца­њу зва­ња на­став­ни­ка на Уни­вер­зи­те­ту од­бра­не („Слу­жбе­ни вој­ни лист” број 21/16).
Кан­ди­да­ти за из­бор у зва­ње до­цен­та одр­жа­ће при­ступ­но пре­да­ва­ње пред ко­ми­си­јом за при­ступ­на пре­да­ва­ња 16. 1. 2019. го­ди­не. При­ступ­но пре­да­ва­ње тра­је нај­ду­же 20 ми­ну­та. Те­му би­ра кан­ди­дат, с тим да она мо­ра да бу­де из уже на­уч­не обла­сти за ко­ју кон­ку­ри­ше за из­бор у зва­ње до­цен­та.
 
 
ДО­КУ­МЕН­ТА­ЦИ­ЈА КО­ЈА СЕ ПОД­НО­СИ УЗ ПРИ­ЈА­ВУ НА КОН­КУРС
 
Уз при­ја­ву на кон­курс кан­ди­да­ти при­ла­жу:
до­ку­мен­та­ци­ју пре­ма Упут­ству за при­пре­му кон­курс­не до­ку­мен­та­ци­је и из­ра­ду из­ве­шта­ја за из­бор и по­нов­ни из­бор у зва­ње на­став­ни­ка (Од­лу­ка Се­на­та број 7/56 од 20. ок­то­бра 2016. го­ди­не), ко­је је об­ја­вље­но на ин­тер­нет стра­ни­ци Уни­вер­зи­те­та (Вој­не ака­де­ми­је);
по­пу­њен од­го­ва­ра­ју­ћи Обра­зац Из­ве­шта­ја ко­ми­си­је о при­ја­вље­ним кан­ди­да­ти­ма за из­бор у зва­ње на­став­ни­ка (CD);
уве­ре­ње над­ле­жног ор­га­на МУП-а о не­по­сто­ја­њу пра­во­сна­жне пре­су­де за кри­вич­но де­ло про­тив пол­не сло­бо­де, фал­си­фи­ко­ва­ња јав­не ис­пра­ве ко­ју из­да­је ви­со­ко­школ­ска уста­но­ва или при­ма­ња ми­та у оба­вља­њу по­сло­ва у ви­со­ко­школ­ској уста­но­ви;
са­гла­сност прет­по­ста­вље­не ко­ман­де за ан­га­жо­ва­ње у на­став­ном про­це­су у окви­ру сту­диј­ских про­гра­ма Вој­не ака­де­ми­је.
 
Пра­вил­ник о на­чи­ну, по­ступ­ку и бли­жим усло­ви­ма сти­ца­ња зва­ња на­став­ни­ка и Упут­ство за при­пре­му кон­курс­не до­ку­мен­та­ци­је и из­ра­ду из­ве­шта­ја ко­ми­си­је за из­бор у зва­ње на­став­ни­ка на­ла­зи се на ин­тер­нет стра­ни­ци Вој­не ака­де­ми­је.
 
НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА
При­ја­ве на кон­курс за из­бор у зва­ње на­став­ни­ка под­но­се се на адре­су Вој­не ака­де­ми­је: Ге­не­ра­ла Па­вла Ју­ри­ши­ћа Штур­ма 33, Бе­о­град, са на­зна­ком „кон­курс за из­бор у зва­ње на­став­ни­ка”.
У при­ја­ви оба­ве­зно на­ве­сти адре­су и те­ле­фон, ужу на­уч­ну област и зва­ње за ко­је се при­ја­ва под­но­си.
Не­пот­пу­не и не­бла­го­вре­ме­но под­не­те при­ја­ве не­ће би­ти раз­ма­тра­не.
Кон­курс­на до­ку­мен­та­ци­ја се не­ће вра­ћа­ти кан­ди­да­ту.
Кон­курс је отво­рен 30 да­на, ра­чу­на­ју­ћи од пр­вог на­ред­ног да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња.
 
ВА­ЖНА НА­ПО­МЕ­НА
 
Кан­ди­да­ти ко­ји бу­ду иза­бра­ни у зва­ња на­став­ни­ка не­ће би­ти по­ста­вља­ни на фор­ма­циј­ска ме­ста на­став­ни­ка у Вој­ној ака­де­ми­ји, већ ће пра­ва и оба­ве­зе на­став­ни­ка оства­ри­ва­ти са фор­ма­циј­ског ме­ста на ком су већ по­ста­вље­ни, а у скла­ду са чла­ном 88. За­ко­на о ви­со­ком обра­зо­ва­њу („Сл. гла­сник РС”, бр. 88/2017).