Министарство одбране Републике Србије
 
11.07.2018

Оглас за продају расходованих покретних ствариВП 2084 БЕОГРАД
о г л а ш а в а
П   Р   О   Д   А   Ј   У
писaним  и  усменим јавним  надметањем
 
Продаји се излажу расходоване покретне ствари и то:
 
Теретна м/в:        TAM 5000 D, КРАЗ 255 Б, ТАМ 130 Т10, ТАМ 75 Т5,                   
Специјална м/в:  ЗИЛ 130, ФАП 1314 РАДИОНИЦА, ТАМ 110 Т7 санитет, ГАЗ 66,
                             TAM 150 T11 РАДИОНИЦА, ТАМ 110 Т7 РАДИОНИЦА,
                             ЗИЛ 131 РАДИОНИЦА,
Путничка м/в:     ЗАСТАВА 101 СКАЛА, ГАЗ 32217 КОМБИБУС,                                 
Oстала ПС:     Глодалица конзолна хоризонтална, Брусилица за  оштрење спир. бургија, Надградња за ТАМ 110 Т7.

Расходоване покретне ствари налазе се на  следећим локацијама: касарна ''Бубањ Поток'' Београд, касарна ''Алваџиница'' Чачак и касарна ''Кнежевац'' Београд.

Разгледање расходованих покретних ствари одржаће се по следећем:

27.07.2018. године у касарни ''Алваџиница'', у времену од 10,00 до 14,00 часова,
30.07.2018. године у касарни ''Бубањ Поток'' и касарни ''Кнежевац'' у времену од 10,00 до 14,00 часова,  
31.07.2018. године у касарни ''Бубањ Поток'' и касарни ''Кнежевац'', у времену од 07,30 до 09,00 часова. 
Право разгледања имају сва правна и физичка лица која  откупе тендерску документацију.

Писано јавно надметање одржаће се  31.07.2018. године са почетком у 10,00 часова, у   ВП 2084  Београд-Кнежевац, улица Ослобођења 30, путем прикупљања писаних понуда. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која изврше бесповратну уплату 3.000,00 динара, на име откупа тендерске документације.

Уплату извршити на рачун број 840-19540845-28, прималац  РС МО РЦ Београд, позив на број 122742312235, сврха уплате ''Трошкови надметања 07/2018''.

Потврду о уплати  на износ од 3.000,00 динара, учесници надметања предају представнику продавца приликом преузимања тендерске документације. Тендерска документација преузима се од  13.07.2018. године до 30.07.2018. године, у времену од  08,00 до 14,30 часова и 31.07.2018. године до 09,00 часова.

Пре почетка надметања купци су у обавези да положе кауцију у готовом новцу, у висини од 10 %  од почетне цене средства које лицитирају, на благајни ВП 2084 Београд  и то у времену од  07,30  до 09,40 часова. Писане понуде се предају у деловодство ВП 2084 Београд, лично на дан надметања у времену од 7,30 до 09,50 часова. Учесници надметања морају поседовати уредно овлашћење за учешће на надметању и копију личног документа.
Ближе информације о продаји могу се добити путем телефона број  011/3053-476,    011/3053-433, или у просторијама ВП 2084 Београд.