Министарство одбране Републике Србије
 
06.06.2018

Конкурс за пријем кандидата у својству професионалних војникаМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Универзитет одбране
О Б А В Е Ш Т А В А
војнике у резерви из евиденције регионалних центара Министарства одбране
о попуни радних места професионалних војника на одређено време у Војсци Србије
 
у месту службовања БЕОГРАД
 
Војна пошта 2977 Београд (пријава за попуну добија се, попуњава и подноси дана 27. или 28. 06. 2018. године у касарни „Генерал Јован Мишковић“ ул. Павла Јуришића Штурма 33, Београд):
техничка служба - 1 радно место-извршилац
интендантска служба - 1 радно место-извршилац
саобраћајна служба - 3 радна места-извршилац
пешадија - 1 радно место-извршилац
 
1. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника кандидат добија, попуњава и подноси 27. или 28. 06. 2018. године, од 07.30 до 09.30 часова, на наведеној адреси војне поште. Пример пријаве налази се у прилогу овог обавештења.
 
Позивају се кандидати који су се пријавили за попуну радних места професионалних војника, да у року од 15 дана од дана пријављивања, приложе:
извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - уколико није на новом обрасцу не старији од 6 месеци);
уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - не старије од 6 месеци);
потврду државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника);
Уверење из МУП-а да лице није осуђивано;
Уверење од надлежног суда да се против лица не води кривични поступак;
копију возачке дозволе (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - за лица која конкуришу за саобраћајну службу) и
копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника).
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених (документ на редном броју 1), уверење о држављанству (документ на редном броју 2), потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос,
у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (документ на редном броју 3), уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (документ на редном броју 4) и возачка дозвола (документ на редном броју 7).
 
У складу са наведеним, потребно је да кандидат, уз копију дипломе о стеченом образовању (документ на редном броју 8), достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција (документа на редним бројевима од 1 до 4 и број 7) или да ће то кандидат учинити сам у року од 15 дана од дана пријављивања. Изјаве се подносе на дан пријављивања за попуну радних места, а примери изјава налазе се у прилогу овог обавештења и добијају се, попуњавају и подносе 08. 11. 2017. године, на наведеној адреси војне поште.
 
Неблаговремене, неразумљиве, недопуштене или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће се узимати у разматрање.
 
2. ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОПУНУ РАДНИХ МЕСТА
 
Селекција кандидата из грађанства за попуну радних места професионалних војника реализује се у три дела. У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу општем лекарском прегледу и провери физичке способности. Провера физичке способности изводи се на дан подношења пријаве, а кандидати су у обавези да са собом понесу спортску опрему: патике, тренерка-шорц, мајица (сопствени избор). У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени. У трећем делу, у трајању од једног до два дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.
 
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове за пријем на радно место за које су се пријавили.
 
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној провери-процени искључује упућивање на даље провере-процене.
 
Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну радних места професионалних војника биће упућени у надлежну војноздравствену установу у Београду, према распореду који ће израдити и са којима ће их упознати председници комисија за утврђивање испуњености услова за пријем.
 
Резултате пријављених кандидата утврдиће комисије за утврђивање испуњености услова за пријем у професионалну војну службу на основу следећих мерила за избор:
завршени ниво школовања - до 25 бодова (основна школа 5 бодова, средња школа       3. степен 15 бодова, средња школа 4. степен или виши ниво образовања 25 бодова);
провера физичке способности - до 35 бодова (производ коначне оцене и броја 7);
психолошка процена кандидата - до 40 бодова (производ коначне оцене психолошке процене и броја 8).
 
Кандидати, који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.
 
За кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.
 
Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за пријем.
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа, физичке провере, психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.
 
Приликом доласка на проверу општих способности (општи лекарски преглед и провера физичких способности), поред потребне спортске опреме, кандидати са собом обавезно носе и личну карту.
 
Све евентуалне трошкове путовања до касарни и војноздравствених установа, ради реализације првог дела селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене, као и евентуалне трошкове смештаја и исхране, сносе кандидати који су се пријавили за попуну радних места професионалних војника.
 
3. УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ У СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА

У професионалну војну службу у својству професионалног војника, на одређено време, могу бити примљени држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:
 
Општи услови:
да су пунолетни;
да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;
да имају прописано образовање;
да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
да нису старији од 30 година;
да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране и
да су одслужили војни рок са оружјем.
 
Поред општих, кандидати за попуну радних места професионалних војника у Војсци Србије морају испуњавати и следеће услове:
за возаче, надлежна војнолекарска комисија утврђује здравствену способност за возаче моторних возила у Војсци Србије;
за радна места на р. бр. 1 и 3: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и
за радно место на р. бр. 2: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање Ц категорије.
 
4. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
 
Комисије ће утврдити испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу и сачинити извештај са предлогом кандидата за пријем.
Одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежне старешине о чему ће писаним путем бити обавештени сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.
Кандидати ће обавештења о резултатима избора добити од председника комисије која утврђују испуњеност услова за пријем у професионалну војну службу почев од 10. 09. 2018. године.
 
Са изабраним кандидатима закључује се уговор о раду на одређено време и примају се наредбом надлежног старешине у професионалну војну службу почев од 24. 09. 2018. године у својству професионалног војника на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период до 3 године и обнављања истог до навршених 53 година живота.
 
Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу, а уместо њега позваће се други кандидат са коначне листе за избор.
 
Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 116/2007, 88/2009, 101/2010 - др. закон, 10/2015 и 88/2015 - одлука УС).
 
Додатне информације, могу се добити на следећим бројевима телефона:
011/3603-140 или 011/3603-171 Војна академија Универзитета одбране.
 
Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs).
 
 
 
Прилог 1

____________________________________
 (презиме, средње име и име и кандидата)
____________________________________
          (адреса сталног пребивалишта)
____________________________________
                    (место становања)
____________________________________
      (контакт телефони - фиксни/мобилни)
____________________________________
                      (е-mail адреса)
 
 
 
Пријава за попуну радних
места професионалних
војника, доставља. -
Војној пошти ___________________
 
Ја, __________________________________________________________________________,
(презиме, средње име и име)
 
са завршеном школом _________________________ и звањем  _______________________,
 
подносим пријаву за пријем у Војну пошту ________________________________________,
 
зa род-службу ____________________, у месту службовања  ___________________.
 
Уколико не будем примљен за род-службу за који-у конкуришем (ЗАОКРУЖИТИ):
а) ПРИХВАТАМ да се моја пријава разматра и за попуну других радних места у јединицама Војске Србије или месту службовања;
б) НЕ ПРИХВАТАМ да се моја пријава разматра и за попуну других радних места у Војсци Србије или месту службовања.
 
Изјављујем да добровољно дајем своју сагласност и пристанак да надлежни орган Министарства одбране изврши безбедносну проверу у складу са законом и правилником, као и да Министарство одбране и Војска Србије моје личне податке, које су прикупиле о мени као кандидату, могу употребити као руковалац, корисник и обрађивач, у смислу Закона о заштити података о личности. Такође сам сагласан и дајем свој пристанак да могу моје личне податке учинити доступним трећим лицима, у сврху правилно спроведеног изборног и поступка пријема у службу.
 
Изјављујем да добровољно дајем своје личне податке, да сам упознат са сврхом њиховог прикупљања, начином на који ће Министарство одбране и Војска Србије користити ове податке, као и са могућношћу да опозовем ову своју сагласност и пристанак у ком случају прихватам да сносим све правне последице опозива.
 
 
У ________________________                                                                         Потпис
 
дана
__________________________                                                     __________________________
Прилог 2
 
 
 
На основу члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012)1, а ради учествовања у поступку селекције кандидата за попуну радних места професионалних војника, на одређено време, у Војној пошти ___________________ дајем следећу
 
 
И З Ј А В У
 
 
Сагласан/а сам да се мој ЈМБГ, користи искључиво у сврху прикупљања података који се односе на следеће доказе2:
 
извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству;
потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа;
уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем;
возачка дозвола.
 
 
 
...................................
(ЈМБГ даваоца изјаве)
 
........................................                                                                    .............................................
      (место и датум)                                                                            (потпис даваоца изјаве)
 
 
 
___________________________________________________________________________
1  Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених Законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела, економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица.
 
           2 Потребно је заокружити број испред доказа који ће учесник конкурса сам прибавити.
 
 
 
 
 
 
 
Прилог 3
 
 
 
На основу члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016)1, а ради учествовања у поступку селекције кандидата за попуну радних места професионалних војника, на одређено време, у Војној пошти ___________________ дајем следећу
 
 
И З Ј А В У
 
 
Изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити и доставити, у року од 15 дана од дана пријављивања, доказ2:
 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (уколико није на новом обрасцу не старији од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци);
потврду државног органа да ми није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа;
оригинал или оверену фотокопију уверења Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да сам одслужио војни рок са оружјем;
оверену фотокопију возачке дозволе.
 
 
 
........................................                                                                    .............................................
       (место и датум)                                                                           (потпис даваоца изјаве)
 
 
 
___________________________________________________________________________
1 Сагласно одредби члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016), у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање постука ће се сматрати неуредним.
2 Потребно је заокружити број испред доказа који ће учесник конкурса сам прибавити.