Министарство одбране Републике Србије
 
30.03.2018

Оглас ради давања у закуп пословних простора  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Војнограђевински центар „Београд”
Београд, Немањина број 15
 
На основу члана 27. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14, 104/16 – др.закон и 108/16) и Закључака Владе Републике Србије 05 Број: 361-4370/2013 од 4. јуна 2013. године, 05 Број: 361-11084/2013 од 20. децембра 2013. године, 05 Број: 361-3068/2014 од 22. априла 2014. године, 05 Број: 361-11455/2014 од 2. октобра 2014. године, 05 Број: 361-12747/2014 и 05 Број: 361-12750/2014 од 22. октобра 2014. године, 05 Број: 361-13562/2014 од 30. октобра 2014. године, 05 Број: 361-14679/2014 од 25. новембра 2014. године, 05 Број: 361-14678/2014 од 25. новембра 2014. године, 05 Број: 361-14674/2014 05 Број: 361-14675/2014 од 25. новембра 2014. године, 05 Број: 361-6143/2015 и 05 Број: 361-6148/2015 од 08. јуна 2015. године, 05 Број: 464-1826/2014 од 3. 3. 2014. године, који је измењен Закључком 05 Број: 464-9088/2016 од 5. 10. 2016. године, 05 Број: 361-3208/2016 од 25. 3. 2016. године, а у вези са чланом 6. став 2. и чланом 12. став 3. и 4. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћивања других имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/18), Комисија Министарства одбране – Војнограђевинског центра „Београд”, расписује:
 
О Г Л А С
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА
ПИСМЕНИХ ПОНУДА

I. ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП:
1. ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА
ПРВО ОГЛАШАВАЊЕ
Ред.
број
MEСТО АДРЕСА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПОВРШИНА
m2)
И НАМЕНА
ПОЧЕТНА ЦЕНА
(дин/
m2)
УКУПАН ИЗНОС ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ
(МЕСЕЧНО/дин)
ДАТУМ И ВРЕМЕ
РАЗГЛЕДАЊА
1. Београд Липе 18/ЛК3 07,00 m2
Локал-киоск
527,00 3.689,00 2. 4. 2018.
9.00–09.30
2. Београд Липе 18/ЛК4 07,08 m2
Локал-киоск
527,00 3.731,16 2. 4.2018.
9.30–10.00
3. Београд Паунова 65/Л1 28,40 m2
Магацин
420,00 11.928,00 3. 4. 2018.
9.00–09.30
4. Београд Паунова 65/Л2 636,00 m2
Магацин
420,00 267.120,00 3. 4. 2018.
9.30–10.00
5. Београд Паунова 79/М1 134,00 m2
Магацин
420,00 56.280,00 3. 4. 2018.
10.15–10.45
6. Нови Београд Гандијева 67 45,00 m2
Локал
527,00 23.715,00 5. 4. 2018.
10.30–11.00
7. Нови Београд Нехруова 93/Л1 40,00 m2
Локал
527,00 21.080,00 5.4. 2018.
11.15–11.45
8. Нови Београд Нехруова 95/Л1 113,00 m2
Магацин
314,00 35.482,00 5. 4. 2018.
11.45–12.15
9. Нови Београд Марка Челебоновића 1Б/ Л1 14,96 m2
Локал
527.00 7.883,92 11. 4. 2018.
9.00–09.30
10. Нови Београд Марка Челебоновића 35/Л1 13,25 m2
Локал
527,00 6.982,75 11. 4. 2018.
11.00–11.30
11. Нови Београд Марка Челебоновића 35/Л2 13,08 m2
Локал
527,00 6.893,16 11. 4. 2018.
11.30–12.00
12. Нови Београд Марка Челебоновића 35А/Л1 23,98 м2
Локал
527,00 12.637,46 11. 4. 2018.
12.15–12.45
13. Нови Београд Марка Челебоновића 37/Л1 27,00 m2
Локал
527,00 14.229,00 11. 4. 2018.
13.00–13.30
14. Нови Београд Марка Челебоновића 39/Л2 12,65 m2
Локал
527,00 6.666,55 11. 4. 2018.
13.45–14.15
15. Нови Београд Марка Челебоновића 39/Л3 12,76 m2
Локал
527,00 6.724,52 11. 4. 2018.
14.15–14.45
16. Нови Београд Марка Челебоновића 39/ЛK-1 4.25 m2
Локал-киоск
527,00 2.239,75 12. 4. 2018.
9.00–9.30
17. Нови Београд Марка Челебоновића 39А/Л4 12.75 m2 527,00 6.719,25 12. 4. 2018.
9.30–10.00
18. Нови Београд Марка Челебоновића 39А/ЛK-3 4.29 m2
Локал-киоск
527,00 2.260,83 12. 4. 2018.
10.00–10.30
19. Нови Београд Марка Челебоновића 39А/ЛК4 4.29 m2
Локал-киоск
527,00 2.260,83 12. 4. 2018.
10.30–11.00
20. Нови Београд Марка Челебоновића 45/12 26.00 m2
Локал
527,00 13.702,00 12. 4. 2018.
12.00–12.30
21. Нови Београд Марка Челебоновића 45/13 44.00 m2
Локал
527,00 23.188,00 12. 4. 2018.
12.30–13.00
22. Нови Београд Марка Челебоновића 49/10 15.69 m2
Локал
527,00 8.268,63 12. 4. 2018.
13.00–13.30
23. Нови Београд Марка Челебоновића 53 16.21 m2
Локал
527,00 8.542,67 12. 4. 2018.
14.00–14.30
 

 
 
 
 
 
 
2. ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА
ДРУГО ОГЛАШАВАЊЕ
Ред. број MEСТО АДРЕСА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПОВРШИНА
m2)
И НАМЕНА
ПОЧЕТНА ЦЕНА
(дин/m2)
УКУПАН ИЗНОС ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ
(МЕСЕЧНО/дин)
ДАТУМ И ВРЕМЕ
РАЗГЛЕДАЊА
1. Београд Љутице Богдана 2/Л2 52,60 m2
Локал 
701,00 36.872,60 3. 4. 2018.
13.30–-14.00
2. Београд Кумановска 6 47,90 m2
Локал 
877,00 42.008,30 4. 4. 2018.
9.00–9.30
3. Београд Липе 23 27,37 m2
Локал 
527,00 14.423,99 2. 4. 2018.
10.15–10.45
4. Београд Липе 25 45,40 m2
Локал
527,00 23.925,80 2. 4. 2018.
10.45–11.15
5. Београд Бреза 8 119,50 m2
Локал
527,00 62.976,00 2. 4. 2018.
12.00–12.30
6. Београд Бреза 10 Л=41,21 m2
+М=08,01 m2
=49,22 m2
Локал са магацином
Л=527,00
М=263,50
23.828,31 2. 4. 2018.
12.30–13.00
7. Нови Београд Марка Челебоновића 15/ Л2 27,27 m2
Локал
527.00 14.371,29 11. 4. 2018.
10.00–10.30
8. Нови Београд Нехруова 69/M3 68,00 m2
Магацин
314.00 21.352,00 5. 4. 2018.
9.00–9.30
9. Нови Београд Нехруова 85/Л4 79,11 m2
Магацин
314.00 24.840,54 5. 4. 2018.
10.30–11.00
10. Нови Београд Нехруова 77/М5 151,00 m2
Магацин
314.00 47.414,00 5. 4. 2018.
9.45–10.15
11. Нови Београд Гандијева 69 137,80 m2
Магацин
314.00 43.269,20 5. 4. 2018.
11.15–11.45
12. Нови Београд Милутина Миланковића 46/Л2 19,36 m2
Магацин
766,00 14.829,76 5. 4. 2018.
13.30–14.00
13. Зрењанин Руже Шулман 47 51,00 m2
Локал
190,00 9.690,00 13. 4. 2018.
10.00–10.30
14. Зрењанин Руже Шулман 47 64,00 m2
Локал
190,00 12.160,00 13. 4. 2018.
10.30–11.00
15. Смедерево Карађорђева 18
(Карађорђев трг 18)
70,36 m2
Локал
522,00 36.728,00 16. 4. 2018.
10.00–10.30
 
 
 
 
 

3. ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА
ЧЕТВРТО И ПЕТО ОГЛАШАВАЊЕ СА УМАЊЕНОМ ПОЧЕТНОМ ЦЕНОМ ЗАКУПА ЗА 40%
Ред. број MEСТО АДРЕСА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПОВРШИНА
m2)
И НАМЕНА
ПОЧЕТНА ЦЕНА
(дин/m2)
УКУПАН ИЗНОС ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ
(МЕСЕЧНО/дин)
ДАТУМ И ВРЕМЕ
РАЗГЛЕДАЊА
1. Београд Бирчанинова 2-2А 202,40 m2
Локал са магацином л=91,18 m2
м=111,22 m2
Л= 553,80
М=276,90
81.292,30 4. 4. 2018.
10.30-11.00
2. Београд Вељка Дугошевића 22/Л2 47,11 m2
Локал
442.80 20.860,30 4. 4. 2018.
10.00–10.30
3 Београд Црнотравска 13А/Л3 165,00 m2
Локал са магацином л=53,00, m2
м=112,00 m2
Л= 442,80
М=221,40
48.265,20 3. 4. 2018.
11.15–11.45
4. Београд Виноградски венац 13 у анексу 24,67 m2
Локал 
333.00 8.215,11 2. 4. 2018.
13.30–14.00
5. Београд Гочка 53/Л1 136,25 m2
Локал
249,60 34.008,00 2. 4. 2018.
15.00–15.30
6. Нови Београд Гандијева 57А/Л2 69,79 m2
Магацин
198,60 13.860,29 5. 4. 2018.
9.00–9.30
7. Нови Београд Гандијева 65 88,37 m2
Локал са магацином
л=37,65 m2
м=50,72 m2
Л=333,00
М=166,50
20.982,33 5. 4. 2018.
10.00–10.30
8. Нови Београд Пеђе Милосављевића 32/киоск 1 10,81 m2
Локал-киоск
333,00 3.599,73 12. 4. 2018.
12.00–12.30
9. Нови Београд Пеђе Милосављевића 32/ киоск 3 09,13 m2
Локал-киоск
333,00 3.040,29 12. 4. 2018.
12.30–13.00
10. Нови Београд Пеђе Милосављевића 40/Л1 13,38 m2
Локал
333,00 4.455,54 12. 4. 2018.
13.15–13.45
11. Нови Београд Пеђе Милосављевића 40/Л2 14,08 m2
Локал
333,00 4.688,64 12. 4. 2018.
13.45–14.15
12. Нови Београд Пеђе Милосављевића 44/Л1 15,71 m2
Локал
333,00 5.231,43 12. 4. 2018.
14.30–15.00
13. Нови Београд Гандијева 124/Л5 47,00 m2
Локал са магацином л=40,00 m2
м=07,00 m2
Л=333,00
М=166,50
14.485,50 5. 4. 2018.
12.15–12.45
14. Нови Београд Гандијева 130/Л2 34,00 m2
Локал
333,00 11.322,00 5. 4. 2018.
13.00–13.30
15. Земун 22. Октобар 17 09,00 m2
Локал
553,80 4.984,20 4. 4. 2018.
14.15–14.45
16. Земун Вртларска 9 83,93 m2
Локал
553,80 46.480,43 4. 4. 2018.
13.00–13.30
17. Пожега Пана Срдановића 34 128,98 m2
Локал
900.00 116.082,00 17. 4. 2018.
14.30–15.00
18. Ужице Топличка 11А 46,65 m2
Локал
344,70 16.080,25 17. 4. 2018.
12–12.30
19. Ужице Топличка 15 30,96 m2 Магацин 138,00 4.272,48 17. 4. 2018.
12.30–13.00
20. Чачак Булевар ослобођења 54/ЛА 34,98 m2
Локал
900.00 31.482,00 18. 4. 2018.
12.00–12.30
21. Чачак Булевар ослобођења 54/Л2 52,75 m2
Локал
900.00 47,475,00 18. 4. 2018.
12.30–13.00
22. Чачак Немањина 80 52,86 m2
Локал
900.00 47.574,00 18. 4. 2018.
13.15–13.45
23. Смедеревска Паланка Главашева 26/Л2 67,38 m2
Локал
342,00 23.043,96 19. 4. 2018.
15.00–15.30
24. Крагујевац Трг Народног фронта 1/Л1 67,73 m2
Локал
1.026,00 69.490,98 19. 4. 2018.
12.00–12.30
25. Крагујевац Др Зорана Ђинђића 2 138,94 m2
Локал
1.026,00 142.552,44 19. 4. 2018.
12.30–13.00
26. Крагујевац Др Зорана Ђинђића 4/Л2 145,00 m2
Локал
1.026,00 148.770,00 19. 4. 2018.
13.00–13.30
27. Краљево Доситејева 158/Л4 177,28 m2
Локал са магацином
450,00 79.776,00 19. 4. 2018.
10.30–11.00
28. Ниш Соколска 10/2 46,00 m2
Локал
330,00 15.180,00 16. 4. 2018.
10.00–10.30
 
II. УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП
Пословни простори дају се у закуп у постојећем виђеном стању, без права закупца на примедбе на евентуалне материјалне недостатке у пословном простору.
Пословни простор биће дат у закуп по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда, најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене закупнине, уколико испуњава и друге услове из огласа.
Пословни простор даје се у закуп на неодређено време.
Пословни простор који се састоји од локала и магацина даје се у закуп као целина.
III. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица, ради обављања регистроване делатности, a која испуњавају услове из огласа.
Понуде се достављају искључиво поштом за сваки пословни простор појединачно, закључно са даном 20. 4. 2018. године, који је последњи дозвољени датум поштанске овере.
Учесници надметања дужни су да на име трошкова спровођења поступка јавног надметања за сваки пословни простор за који конкуришу, неповратно уплате износ од 5.000,00 динара на текући рачун – Приходи органа и организација Србије бр. 840-19540845-28, позив на број 1227423128762714, са назнаком „TРОШКОВИ НАДМЕТАЊА”, прималац: Министарство одбране – Војнограђевински центар „Београд”.
Уредна и потпуна понуда мора да садржи:
а) све податке о подносиоцу понуде, и то:
–    за ФИЗИЧКА ЛИЦА – име и презиме, адресу, фотокопију личне карте, јединствени матични број грађана и контакт телефон;
–    за ПРЕДУЗЕТНИКЕ – назив радње, име и презиме предузетника, адресу, фотокопију личне карте, јединствени матични број грађана, копију решења о упису у регистар код надлежног органа, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, копију потврде о додељеном ПИБ, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ, као и контакт телефон;
–    за ПРАВНА ЛИЦА – назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, копију потврде о додељеном ПИБ, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор) његов потпис и печат, као и контакт телефон;
б) врсту делатности коју би понуђач обављао у пословном простору;
ц) висину укупног износа закупнине коју понуђач нуди за закуп пословног простора, на месечном нивоу, фиксно изражену у динарима;
д) потврду Републичке дирекције за имовину Републике Србије или Војнограђевинског центра „Београд” да је понуђач измирио закупнину уколико је већ закупац пословног простора у јавној својини Републике Србије, корисника Министарства одбране;
е) доказ о уплати трошкова спровођења поступка.
Непотпуне, незатворене и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Понуда у којој је висина закупнине дата описно неће се разматрати.
Понуде се достављају на адресу: Војнограђевински центар „Београд”, 11000 Београд, Немањина 15, препорученом пошиљком, у затвореној коверти на којој је јасно назначено Понуда за закуп пословног простора у Прегледу број______ (навести број Прегледа у коме се пословни простор налази: 1. 2. или 3.), под редним бројем____(навести редни број пословног простора), са напоменом: „НЕ ОТВАРАТИ”.
 
IV. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски, дана 30. 4. 2018. године у 10 часова, у просторијама Војнограђевинског центра „Београд”, Милентија Поповића 23–25, Нови Београд.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине, као и да испуњава остале услове из огласа.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, она ће и бити узета у разматрање.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.
Уколико понуђачи из претходног става у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, Комисија ће путем жреба изабрати најповољнијег понуђача.
Учесници огласа биће писмено обавештени о избору најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа о избору најповољнијег понуђача.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива за закључење уговора не потпише уговор, сматраће се да је одустао од закупа, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
Најповољнији понуђач регулисаће међусобна права и обавезе са Републичком дирекцијом  за имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана16, уговором у закупу на неодређено време.
Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити на телефон: 011/6147-347, локал 210 и 018/555-672 за пословни простор у Нишу.