Министарство одбране Републике Србије
 
19.03.2018

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају уља и моторног бензинаВП 5033 Ниш
оглашава
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писаних понуда за продају употребљаваног уља и
расходованог-деградираног моторног бензина МБ-86  из јединица ВС
 
 
Услови за спровођење надметања биће дефинисани у тендерској документацији, коју ће учесници надметања преузети, по сопственом захтеву и без надокнаде.
 
На писаном јавном надметању могу учествовати правна лица са седиштем у Републици Србији, која имају важеће регистрације и дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење или третман употребљаваног уља (Партија 1) и расходованог-деградираног моторног бензина МБ-86 (Партија 2), у складу са Законом о управљању отпадом или ангажују једног или више подизвођача који поседују наведене регистрације и дозволе. Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партије.
 
За преузимање тендерске документације за надметање, потребно је доставити писани захтев за учешће, које предати лично или поштом у ВП 5033 Ниш, улица Булевар Николе Тесле, бб. у периоду од дана објављивања огласа до 13.04.2018.године, у ком року се тендерска документација може и преузети.     
У разматрање ће се узети само коверте са писаним понудама које се приме у ВП 5033 Ниш (лично или поштом) најкасније до 10,30 часова 19.04.2018.године.
   
Отварање коверти са писаним понудама биће реализовано дана 19.04.2018.године у 11,00 часова у ВП 5033 Ниш,  улица Булевар Николе Тесле, бб.
Рок за достављање обавештења о избору најповољнијег понуђача је 27.04.2018. године.

Лица која упуте захтев за преузимање тендерске документације могу у писаном облику тражити додатне информације или појашњења најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
 
Контакт телефони: 018/508-815, 508-536, факс: 018/508-591.