Министарство одбране Републике Србије
 

Сектор за цивилну одбрану и припреме одбранеСектор за цивилну одбрану и припреме одбране је основна унутрашња јединица Министарства одбране обавља послове који се односе на: планирање припрема за одбрану Републике Србије, израду аката и планских докумената којима се планирају мере и радње за успешно функционисање државних органа, органа аутономних покрајина, органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава и других правних лица и предузетника у ванредном и ратном стању; координацију послова на обезбеђењу услова за живот и рад грађана и задовољење потреба снага одбране у ванредном и ратном стању; планирање и спровођење обуке грађана и координацију послова цивилне заштите за потребе одбране земље; војну, радну и материјалну обавезу.
Сектором за цивилну одбрану и припреме одбране руководи помоћник министра одбране за цивилну одбрану и припреме одбране.
У Сектору за цивилну одбрану образоване су следеће унутрашње јединице:
1. Управа за обавезе одбране,
2. Одељење за заједничке послове и
3. Група за војнополицијске послове.
ОДЕЛЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
 
Оделење за заједничке послове обавља послове који се односе на планирање, координацију организацију и реализацију оперативних, нормативно-правних, , управно-правних, кадровских, финансијских и општих послова; израђује плановe из надлежности Сектора; припрема, обрађује и израђује податке, анализе, извештаје, материјале, информације и припреме аката за потребе Сектора,
 
УПРАВА ЗА ОБАВЕЗЕ ОДБРАНЕ
 
Управа за обавезе одбране обавља послове које се односе на планирање и уређење успешног функционисања државних органа, органа аутономних покрајина, органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава и других правних лица и предузетника у ванредном и ратном стању, обуку грађана и координацију спровођења мера и активности цивилне заштите у условима ванредног и ратног стања, војну, радну и материјалну обавезу као и послове у области заштите и спасавања цивилног становништва.