Министарство одбране Републике Србије
 

Сектор за цивилну одбрану и припреме одбранеСектор за цивилну одбрану и припреме одбране је основна унутрашња јединица Министарства одбране обавља послове који се односе на: планирање припрема за одбрану Републике Србије, израду аката и планских докумената којима се планирају мере и радње за успешно функционисање државних органа, органа аутономних покрајина, органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава и других правних лица и предузетника у ванредном и ратном стању; координацију послова на обезбеђењу услова за живот и рад грађана и задовољење потреба снага одбране у ванредном и ратном стању; планирање и спровођење обуке грађана и јединица цивилне заштите опште намене за одбрану земље; војну, радну и материјалну обавезу.
 
Сектором за цивилну одбрану и припреме одбране руководи помоћник министра одбране за цивилну одбрану и припреме одбране.
 
 
У Сектору за цивилну одбрану образоване су следеће унутрашње јединице:
 
1. Управа за обавезе одбране,
2. Одељење за заједничке послове и
3. Група за војнополицијске послове.УПРАВА ЗА ОБАВЕЗЕ ОДБРАНЕ
 
Управа за обавезе одбране обавља послове које се односе на планирање и уређење успешног функционисања државних органа, органа аутономних покрајина, органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава и других правних лица и предузетника у ванредном и ратном стању, обуку грађана и јединица цивилне заштите опште намене за одбрану земље, војну, радну и материјалну обавезу као и послове у области заштите и спасавања цивилног становништва.
 
За начелника Управе за обавезе одбране организационо и функционално везане су следеће организационе целине:
 
Регионални центар Министарства одбране Београд
Регионални центар Министарства одбране Нови Сад
Регионални центар Министарства одбране Ниш
Регионални центар Министарства одбране Крагујевац  
Регионални центар Министарства одбране Ваљево
 
Регионални центри Министарства одбране су војне установе Министарства одбране организоване по територијалном принципу. Обављају послове који се односе на припрему и усклађивање предлога планова одбране са субјектима планирања одбране, поступање по документима за спровођење Плана одбране Министарства одбране, организацију, координацију и функционисање послова цивилне заштите, обуку грађана и јединица цивилне заштите опште намене за потребе одбране земље, као и послове који се односе на мобилизацију, војну, радну и материјалну обавезу.