Министарство одбране Републике Србије
 
10.08.2017

Оглас за продају расходованих покретних ствари 
 
ВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају писаним јавним надметањем
 
 
Расходоване покретне ствари у ВП 5033 Ниш (касарна „Књаз Михаило“ у Нишу):
 
АУТОМОБИЛ  PINZGAUER 710 MS...................................................................................  1 ком
      -     АУТОМОБИЛ ТАМ 110 Т 7  БВ, ..........................................................................................  1 ком      
АУТОМОБИЛ ФАП 1314 SV/AV, ФАП 1314 SK/A...........................................................   4 ком
АУТОМОБИЛ ТАМ 150 Т11 БВ АЦВ …………………………………………………….  1 ком
АУТОМОБИЛ ТАМ 125 Т-10 ЦВ цистерна за воду 3000 л................................................  1 ком
АУТОМОБИЛ ТАМ  75 T 5 B  3,2 , TAM 75 Т5 B-TH, TAM 2001, ................................... 3 ком
ПРИКОЛИЦА специјална перионица ..................................................................................  3 ком
ПРИКОЛИЦА  специјална.сушионица ................................................................................. 2 ком
ПРИКОЛИЦА  специјална електроагрегат................. .........................................................  5 ком
ПРИКОЛИЦА  специјална компресор..................................................................................  1 ком
ПРИКОЛИЦА  специјална  за претакање горива ................................................................  1 ком
 
Средства која су предмет јавног надметања, да би била регистрована, мора да задовоље услове из важећег Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (Сл.гласник РС бр.40/12,102/12,19/13 и 41/13).

Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која до 13.09.2017. год. до  09,00 часова изврше бесповратну уплату од 3.000,00 дин. на име накнаде трошкова спровођења надметања, на текући рачун РС МО РЦ Београд број  840-19540845-28, позив на број 1227423122215/17, сврха уплате: „Трошкови надметања  05/17 у ВП 5033 Ниш“.
               
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању, предати продавцу од 24.08. до 13.09.2017.године, након чега могу преузети документацију за надметање.

Разгледање средстава је могуће 11. и 12.09.2017. године од 09,00 до 13,00 ч и 13.09.2017. године од 07,30 дo 09,00 ч, ИСКЉУЧИВО лицима која откупе документацију.

Јавно надметање одржаће се 13.09.2017. године са почетком у 11,00 ч у просторијама  Дома Војске Србије у Нишу, Синђелићев трг, бб.

За учешће на надметању потребно је, уз писану понуду у затвореној коверти,  уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,30 ч. Ближе информације телефоном: 018/508-588, (факс 018/508-591) или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Н.Тесле б.б. Ниш.