Министарство одбране Републике Србије
 
26.07.2017

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају отпадних возила и отпада од електричне и електронске опреме из јединица и установа ВС и МOВП 5033 Ниш
оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда за продају отпадних возила (опасан отпад) и отпада од електричне и електронске опреме (опасан) из јединица и установа ВС и МO за 2017. и 2018. годину

Услови за спровођење надметања биће дефинисани у тендерској документацији, коју ће учесници надметања преузети, по сопственом захтеву и без надокнаде.

На писаном јавном надметању могу учествовати правна лица која имају важеће регистрације и дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење или третман  отпадних возила (ОПАСАН ОТПАД) (Партија 1) и отпада од електричне и електронске опреме (ОПАСАН) (Партија 2), у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр.36/2009 и 88/2010 и 14/2016)  или ангажују једног или више подизвођача који поседују наведене регистрације и дозволе. Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партије.

За преузимање тендерске документације за надметање, потребно је доставити писани захтев за учешће, које треба предати лично или поштом у ВП 5033 Ниш, улица Булевар Николе Тесле, бб. у периоду од 03.08.2017. године до 25.08.2017. године, у ком року се тендерска документација може и преузети.  

У разматрање ће се узети само коверте са писаним понудама које се приме у ВП 5033 Ниш (лично или поштом) најкасније до 10,30 часова 30.08.2017. године.
     
Отварање коверти са писаним понудама биће реализовано 30.08.2017.године у 11,00 часова у ВП 5033 Ниш,  улица Булевар Николе Тесле, бб.
Рок за достављање обавештења о избору најповољнијег понуђача је 07.09.2017. године.

Лица која откупе тендерску документацију могу у писаном облику тражити додатне информације или појашњења најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.

Контакт телефони: 018/508-815, 508-536, факс: 508-591.